Thứ sáu 17/08/2018 18:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

14/06/2018 17:35

Hội thảo khoa học: "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí, truyền thông cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"