Thứ tư 15/08/2018 05:52 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

10/04/2018 15:18

Hoạt động của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục trong 2 ngày (ngày 8 và 9/4/201) làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đây là một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục trong 2 ngày (ngày 8 và 9/4/2018) làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền