Thứ sáu 17/08/2018 02:52 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

04/04/2018 16:19

Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Học viện làm việc với các đơn vị về Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả