Chủ nhật 22/07/2018 19:24 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Viện nghiên cứu Báo chí và Truyền thông

Thứ ba 11/09/2012 15:35

Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông được thành lập ngày 12/5/2006, theo Quyết định số  306/QĐ-HVBC&TT, ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

1. Chức năng, nhiệm vụ.

Viện nghiên cứu Báo chí và Truyền thông có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến Báo chí và Truyền thông, cụ thể:

+ Nghiên cứu chiến lược phát triển Báo chí truyền thông cho Đảng – Nhà nước.

+ Nghiên cứu theo đặt hàng của các cơ quan, tổ chức báo chí, truyền thông.

+ Tổ chức tham gia các Hội thảo khoa học của nhà trường.

+ Tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học của nhà trường.

+ Tham gia nghiên cứu, giảng dạy cùng các khoa báo chí trong trường.

+ Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu Báo chí và Truyền thông.

2. Cơ cấu tổ chức

TS. Trần Thị Thu Nga - Viện trưởng

TS. Nguyễn Đức Hạnh - Phó viện trưởng

3. Thành tích hoạt động.

- Tổ chức thành công Hội thảo quốc gia về đề tài: “Toàn cầu hóa và sự phát triển của báo chí và truyền thông Việt Nam.

- Hoàn thành đề tài cấp cơ sở trọng điểm: “Từ điển báo chí Việt Nam”.

- Tham gia các đề tài khoa học: “Các khuynh hướng báo chí” và “Kinh doanh báo chí trong cơ chế thị trường”.

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan bộ, ngành thực hiện các cuộc hội thảo, các đề tài khoa học về lĩnh vực báo chí và truyền thông.

4. Quan hệ đối ngoại.

- Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông có mối liên hệ với một số viện nghiên cứu của các quốc gia như: Pháp, Trung Quốc, Thụy Điển, Úc, Anh...

- Tham gia hợp tác với Hội nhà báo, khoa Báo chí trường Khoa học xã hội và nhân văn để tổ chức Hội thảo khoa học về lĩnh vực báo chí, nghiên cứu và giảng dạy.

5. Thế mạnh và các hoạt động khác.

- Tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực báo chí và truyền thông.

- Có quan hệ với một số viện nghiên cứu của các quốc gia khác về lĩnh vực báo chí để hợp tác về chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành quản trị truyền thông.

- Ngoài nghiên cứu khoa học, Viện còn tham gia viết sách, giảng dạy cho các khoa báo chí, lớp tại chức trong và ngoài trường.

 


Học viện Báo chí & Tuyên truyền