Thứ tư 15/08/2018 05:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Văn phòng Đảng ủy

Thứ ba 26/11/2013 16:21

Số điện thoại 0437546963  số máy lẻ 312

Chánh văn phòng Đảng ủy:311

Chánh Văn phòng Đảng ủy:  Đ/c Vũ Quốc Cường

Văn phòng Đảng uỷ Học viện Báo chí và Tuyên truyền (gọi tắt là Văn phòng Đảng ủy) là đơn vị thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, có chức năng tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Ban Thường vụ, của Bí thư Đảng ủy và thực hiện công tác đảng vụ của Đảng ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ.

Nhiệm vụ

1. Tham mưu cho Bí thư, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện;

2. Tham mưu cho Bí thư, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng và thực hiện chương trình công tác (chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm, 6 tháng, công tác quý, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và các ban công tác của Đảng ủy) lịch làm việc; tổ chức quá trình chuẩn bị ra nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản của của Đảng uỷ; soạn thảo, biên tập, chỉnh lý và phát hành các loại văn bản theo yêu cầu của Đảng ủy; xử lý văn bản đi, đến kịp thời, chính xác, phục vụ tốt sự lãnh đạo của Đảng ủy;

3. Thực hiện công tác thông tin tổng hợp, tiếp nhận và phản ánh kịp thời với Bí thư Đảng ủy, ban Thường vụ Đảng ủy hoạt động của các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và của cán bộ, đảng viên; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các kỳ họp của cấp ủy;

4. Dự trù kinh phí phục vụ hoạt động của Đảng bộ Học viện; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của Học viện đảm bảo cơ sở vật chất cho các hoạt động của Đảng bộ; đảm bảo thu nộp, quản lý, sử dụng và báo cáo quyết toán đảng phí theo Điều lệ Đảng.

5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định; thực hiện chế độ thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên;

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Đảng cho ban chi ủy các chi bộ trực thuộc; tổ chức thực hiện việc mở các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết các cấp, các lớp bồi dưỡng của Đảng ủy….Thực hiện công tác phát triển đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đảng viên;

7. Giúp Bí thư  Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ về những vấn đề của Văn phòng Đảng ủy; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên và của Đảng uỷ Học viện;

8. Chủ động và tích cực phối hợp với các bộ phận tham mưu của Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có chất lượng các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, kết luận cấp ủy cấp trên, của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tới các chi bộ và cán bộ, đảng viên.

 

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền