Chủ nhật 21/01/2018 03:22 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

KHOA TUYÊN TRUYỀN

Thứ ba 16/05/2017 10:12

Số điện thoại: 0437546963, máy lẻ 812


NHỮNG NÉT NỔI BẬT VỀ KHOA TUYÊN TRUYỀN

Khoa Tuyên truyền là cơ sở học đường duy nhất tại Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu về khoa học Công tác tư tưởng và đào tạo cán bộ tuyên giáo ở cả 3 bậc học: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ với nhiều loại hình đào tạo.

 Một số nét nổi bật của Khoa:

Ø  Chất lượng đầu vào: Điểm trúng tuyển vào hai chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa và Văn hóa phát triển thay đổi theo từng năm nhưng luôn ở mức trung bình so với mặt bằng chung của Học viện. Đây là cơ hội để các bạn học sinh có thể trở thành sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ø  Chương trình đào tạo các ngành của Khoa được thiết kế hướng tới hình thành cho người học kỹ năng nói, viết và tổ chức các sự kiện tư tưởng-văn hóa. Hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên có thể lựa chọn môn học cũng như sắp xếp kế hoạch học tập phù hợp.

Ø  Đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên của Khoa được đào tạo bài bản tại các trường đại học uy tín trong nước và nước ngoài, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và có khả năng sư phạm cao.

Ø  Sinh viên ra trường có nhiều cơ hội việc làm trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp. Hiện tại, rất nhiều sinh viên đang công tác tại các cơ quan của Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan hành chính của các địa phương, doanh nghiệp, đài truyền hình, công ty truyền thông hàng đầu Việt Nam.

Ø  Khoa có mạng lưới liên kết rộng với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nên sinh viên có điều kiện đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm ngay khi ngồi trên ghế nhà trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo các ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa và Văn hóa phát triển được thiết kế dựa trên mô hình đào tạo tiên tiến, thường xuyên nhận được sự tư vấn quý báu của các chuyên gia cao cấp đang hoạt động trong ngành tuyên giáo, văn hóa ở Việt Nam để cải tiến cho phù hợp với yêu cầu phát triển mới trong ngành. Nội dung, chương trình đào tạo của Khoa từng bước phát triển và hoàn thiện theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, gắn đào tạo với yêu cầu sử dụng cán bộ của hệ thống chính trị và của xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đầu ra.

1. Đào tạo cử nhân

Hiện nay, Khoa Tuyên truyền đang đào tạo cử nhân hai chuyên ngành: Quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa và Văn hóa phát triển. Mục tiêu đào tạo của chương trình:

    1.1. Ngành Quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa

     * Về nhận thức: Cung cấp cho sinh viên những vấn đề lý luận, những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và những quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo; có sự hiểu biết nhất định về những quan điểm, tư tưởng khác nhau và có năng lực, phương pháp đấu tranh với quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch; có kiến thức văn hoá tổng hợp, nhất là kiến thức về các khoa học xã hội và nhân văn. Hiểu biết về thế giới hiện đại, về đất nước, xã hội, con người Việt Nam trên các phương diện lịch sử, truyền thống, tâm lý, văn hoá; nắm vững kiến thức các môn khoa học chuyên ngành về công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo.

            * Về kỹ năng:  Nắm vững nghệ thuật tuyên truyền, diễn giảng, biết soạn thảo và xử lý các loại văn bản về công tác tư tưởng; có phong cách làm việc dân chủ và khả năng đối thoại với quần chúng. Có văn hoá trong ứng xử, giao tiếp, biết lôi cuốn quần chúng tham gia vào các hoạt động tư tưởng - văn hóa của Đảng; có khả năng tham mưu, hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động công tác tuyên giáo; Có khả năng nắm bắt, hướng dẫn dư luận xã hội, phát hiện, lý giải những khuynh hướng tư tưởng phát sinh trong các tầng lớp dân cư khác nhau.

            Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp:

            - Cơ quan tuyên giáo của các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và xã hội nghề nghiệp; cơ quan tuyên huấn, chính trị  của lực lượng vũ trang.

           - Cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá - tư tưởng của trung ương và địa phương như: văn hóa, thể thao và du lịch;  thông tin và truyền thông; khoa học, giáo dục - đào tạo và các vấn đề xã hội.

- Cán bộ công tác đảng, công tác đoàn thể trong các doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

          - Cán bộ, giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị, trường chính trị tỉnh, thành phố; có thể giảng dạy chính trị và làm công tác chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; giáo dục công dân ở các trường trung học phổ thông trong cả nước.

   1.2. Chuyên ngành Văn hóa phát triển

* Về kiến thức: Sinh viên được cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và những quan điểm của Đảng về văn hóa; có sự hiểu biết nhất định về những quan điểm, tư tưởng khác nhau và có năng lực, phương pháp đấu tranh với quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch, đặc biệt về văn hóa; nắm được những tri thức chủ yếu về  văn hóa Việt Nam, văn hóa thế giới, về khoa học quản lý, về quản lý văn hóa trong các lĩnh vực của đời sống văn hóa xã hội.

* Về kỹ năng: Sau khi tốt nghiệp, người học bước đầu có những kĩ năng cơ bản: Kỹ năng vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước vào thực tiễn công tác; có phương pháp tư duy khoa học, có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào công tác chuyên môn; kỹ năng tham mưu về quản lý các hoạt động văn hóa; kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa (các sự kiện văn hóa, lễ hội, tôn giáo tín ngưỡng…), hoạt động văn học nghệ thuật, văn hóa cộng đồng…; có kỹ năng nghiên cứu khoa học, đặc biệt về lĩnh vực văn hóa; có khả năng học tiếp để nhận các học vị cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ ngành Chính trị học.

Người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác ở các vị trí:

- Cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá của trung ương và địa phương như: văn hóa, thể thao và du lịch;  thông tin và truyền thông; khoa học, giáo dục - đào tạo và các vấn đề xã hội.

- Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy văn hóa trong các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu.

- Biên tập viên tại các nhà xuất bản, các báo đài trung ương và địa phương liên quan đến vấn đề văn hóa.

  2. Đào tạo sau đại học

  - Chương trình thạc sĩ ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa, Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học, hướng đến mục tiêu: Giúp người học hiểu sâu hơn các vấn đề lý luận về công tác tư tưởng, khoa giáo của Đảng.  Có khả năng phân tích, nhận định các xu hướng vận động chính trị - tư tưởng trong nước và quốc tế; tham gia có hiệu quả vào cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo. Có khả năng phân tích, đưa ra các giải pháp xử lý các tình huống chính trị, tình huống công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo; tổ chức và thực hiện nghiên cứu dư luận xã hội, nghiên cứu các đề tài khoa học xã hội và nhân văn. 

    - Chương trình đào tạo tiến sĩ chính trị học, chuyên ngành công tác tư tưởng hướng tới mục tiêu: Hiểu biết rộng và sâu về khoa học công tác tư tưởng, khoa học lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực tư tưởng – văn hoá và khoa học liên ngành; hiểu biết về các trào lưu tư tưởng khác nhau và phương pháp đấu tranh với các trào lưu tư tưởng thù địch. Có khả năng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong lĩnh vực tư tưởng – văn hoá;  vận dụng lý luận vào thực tiễn để xây dựng và hoạch định các chiến lược, chính sách của các cơ quan tuyên giáo, cơ quan tư tưởng – văn hóa các cấp, các ngành, đồng thời có khả năng lãnh đạo, quản lý các cơ quan đó. Có khả năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, có thể triển khai một hướng nghiên cứu độc lập thuộc lĩnh vực tư tưởng – văn hóa.   

3. Đào tạo ngắn hạn

Đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ tuyên giáo; nhu cầu tìm hiểu, thực hành bài bản kỹ năng thuyết trình của các bạn trẻ và của báo cáo viên, Khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền triển khai tổ chức các khoá học ngắn hạn về nghiệp vụ công tác tuyên giáo và thuyết trình tại Học viện và tại các cơ sở liên kết.

Các khoá học ngắn hạn tập trung hướng dẫn để người học có thể làm chủ được kiến thức, thành thạo về kỹ năng, giúp người học mạnh dạn, tự tin phát biểu trước công chúng; phát hiện và phát triển bản thân; bổ sung kiến thức, nghiệp vụ mới về công tác tuyên giáo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đội ngũ giảng dạy là những giảng viên đến từ Khoa Tuyên truyền, dày dặn kinh nhiệm, với phong cách giảng dạy mới sẽ giúp các bạn học viên nắm bắt được phương pháp tư duy và xử lí trực tiếp các tình huống thực tế. Bên cạnh đó là những khách mời đặc biệt đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ ban ngành, các cơ quan, công ty truyền thông, sự kiện mang đến kiến thức, chia sẻ đầy tâm huyết về nghề. Đây là cơ hội giao lưu, học hỏi rất bổ ích cho các học viên, trực tiếp đem lại lợi ích cho công việc thực tế.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học viên, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý hoạt động tư tưởng-văn hóa, Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học và Văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thể trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý; nhà diễn thuyết; cán bộ tuyên giáo các cấp; cán bộ tuyên huấn, chính trị của lực lượng vũ trang; trợ lý tuyền thông cho các chính khách, các tập đoàn kinh tế; người dẫn chương trình truyền hình, sự kiện; biên tập viên các chương trình thời sự, văn hóa, khoa giáo; người phát ngôn, tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh của tổ chức;

               MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÁC THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Về công tác nghiên cứu, trong 55 năm qua, Khoa đã chú trọng và nỗ lực làm nghiên cứu để phục vụ công tác giảng dạy. Tính đến nay, Khoa đã chủ trì nghiên cứu và tham gia 247 đề tài khoa học từ cấp Nhà nước, cấp Bộ đến cấp cơ sở. Viết hàng trăm bài báo, tham luận khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành và hội thảo khoa học các cấp. 100% các môn học chuyên ngành bậc đại học và thạc sĩ đã có giáo trình in sách hoặc giáo trình nội bộ; một số chuyên đề, môn học trong chương trình đào tạo tiến sĩ có hệ thống tài liệu tham khảo.

Khoa đã xuất bản 22 giáo trình bậc đại học, 02 giáo trình cao học và 28 đầu sách tham khảo, chuyên khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy. Tham gia viết gần 300 bài báo khoa học và 197 tham luận ở các hội thảo khoa học do các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức.

- 01 Huân chương Lao động hạng Nhì (2011), 01 Huân chương Lao động hạng Ba (2006).

- 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

(2004, 2009, 2016).

- 20 Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương khác.

- 04 Cờ thi đua cấp Bộ, 04 Huân chương, 08 Huy chương, 46 Bằng khen, 02 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 02 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng của các cá nhân. 01 cá nhân được công nhận là Chiến sĩ thi đua toàn quốc (năm 2005) và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (năm 2012).

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Với bề dày 55 năm, Khoa Tuyên truyền đã xây dựng được đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, có năng lực và trình độ cao về chuyên môn, có khả năng sử dụng ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ kỹ thuật và có kinh nghiệm tác nghiệp thực tế trong lĩnh vực tuyên giáo, văn hóa, quản lý truyền thông, quan hệ công chúng. Hiện nay, Khoa có 19 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó có 05 phó giáo sư, 02 tiến sĩ, 07 nghiên cứu sinh, 04 thạc sĩ, 01 cử nhân.

Giới thiệu cán bộ và giảng viên:

 

PGS.TS, NGƯT. Lương Khắc Hiếu

 

 Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ , Nhà giáo ưu tú, thầy Hiếu bảo vệ luận án PTS năm 1992 tại Liên xô.

Kinh nghiệm: Thầy Lương Khắc Hiếu nguyên là Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được mệnh danh là người mở đường và đặt nền móng cho chuyên ngành Công tác tư tưởng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; là thầy của các thầy trong ngành Tuyên giáo; là linh hồn, người truyền lửa của nhiều môn học trong Khoa và Học viện; tham gia đào tạo sau đại học với nhiều cơ sở đào tạo trong cả nước; là chuyên giao cao cấp của nhiều chương trình, chiến lược quốc gia, quốc tế.

 

 

 

PGS.TS. Phạm Huy Kỳ

 

 Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nguyên Trưởng khoa Tuyên truyền 

Kinh nghiệm: Thầy Phạm Huy Kỳ có gần 30 năm làm công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; tham gia đào tạo sau đại học với nhiều cơ sở đào tạo khác trong cả nước; chủ trì và tham gia nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cấp ngành.

 

 


 

TS. GVCC. Lương Ngọc Vĩnh – Trưởng khoa 

 

 

Học vị: Tiến sỹ đầu tiên chuyên ngành Công tác tư tưởng

Kinh nghiệm: Thầy Lương Ngọc Vĩnh - Nguyên Đại tá quân đội, có kinh nghiệm 10 năm làm báo cáo viên, 16 năm làm công tác tuyên huấn trong quân đội, trong đó có 7 năm làm Trưởng ban Tuyên huấn. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về công tác tuyên truyền miệng (2010).

 

 

 

PGS.TS. Đoàn Thị Minh Oanh – Phó Trưởng khoa

 

 

 Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ  (2012), Tiến sỹ Triết học, chuyên ngành CNDVBC & CNDVLS (2000). 

Kinh nghiệm: Cô Oanh có hơn 25 năm làm công việc nghiên cứu và giảng dạy Triết học, Công tác tư tưởng tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Báo chí & Tuyên truyền; tham gia đào tạo sau đại học với các cơ sở đào tạo khác: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

 

 

 

TS. GVCC. Nguyễn Thị Hồng – Phó Trưởng khoa

 

 

Học vị: Tiến sỹ (1998). Cô Hồng đã hoàn thành chương trình nghiên cứu văn hóa Nga tại ĐH S.Petecbua, Nga (1985) 

Kinh nghiệm: Cô Hồng có hơn 20 năm làm việc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy văn hóa và truyền thông tại Học viện và nhiều cơ sở đào tạo khác. Đã xuất bản với tư cách cá nhân và đồng chủ biên hơn 10 cuốn sách, tham gia nhiều đề tài khoa học, đã hướng dẫn nghiên cứu sinh và thạc sĩ trong và ngoài Học viện.

 

 

 

PGS.TS. Hoàng Quốc Bảo

 

 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

Kinh nghiệm: Thầy Hoàng Quốc Bảo có 30 năm kinh nghiệm giảng chuyên ngành Công tác tư tưởng tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền; tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng với nhiều cơ sở đào tạo khác trong cả nước như: Hội Nông dân Việt Nam, Học viện Cán bộ phụ nữ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Cảnh sát nhân dân,...

 

 

 

 PGS,TS. Phạm Ngọc Trung


 Học hàm, học vị: Phó Giáo sư (2012), Tiến sỹ chuyên ngành Văn hóa học tại Bungari (1990).

Thầy Phạm Ngọc Trung nguyên là Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kinh nghiệm:  Thầy Phạm Ngọc Trung có gần 20 năm công tác và nghiên cứu tại các nước châu Âu: Bungari, Ba Lan, Nga, Đức…Có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy ngành văn hóa học tại Học viện và những trường Đại học hàng đầu của Việt Nam: Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Văn hóa…

 

 

Ths. Trần Văn Phương

 

 

Học vị: Thạc sỹ Báo chí truyền thông, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kinh nghiệm: Có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy văn hóa, báo chí truyền thông, tổ chức các sự kiện văn hóa. 

 

 

ThS. Quản Văn Sỹ

 

 

Học vị: Thạc sỹ, đang là nghiên cứu sinh của Khoa Tuyền truyền

Kinh nghiệm: giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng văn hóa; tổ chức các hoạt động đoàn thể.

 

 

ThS. Vũ Hoài Phương


  Học vị: Thạc sỹ, đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp cơ sở.

Kinh nghiệm: Với hơn 20 năm giảng dạy đại học, cô Phương là người có nhiều kinh nghiệm trong việc tạo động lực cho người học; tham gia giảng dạy, huấn luyện kỹ năng thuyết trình cho nhiều trường đại học, bộ, ban, ngành, nhiều địa phương, tập đoàn kinh tế trong cả nước; là giáo viên dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài gần 20 năm; tham gia tư vấn, góp ý cho các bài diễn văn của một số lãnh đạo địa phương và tập đoàn kinh tế; đã từng gỡ rối tâm lý cho nhiều thế hệ sinh viên.

 

ThS. Bùi Thị Như Ngọc

 

 Học vị: Thạc sĩ Báo chí học (năm 2005), hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học tại Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Kinh nghiệm: Cô Bùi Thị Như Ngọc tốt nghiệp thủ khoa đại học chuyên ngành Báo chí, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2002, là nhà báo, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản, chuyển công tác về Học viện từ năm 2011. Bên cạnh việc giảng dạy, cô còn có kinh nghiệm viết báo ở các mảng Văn hóa - Xã hội, Chính trị, Xây dựng Đảng, tham gia viết sách, giáo trình, đề tài khoa học các cấp, biên tập sách, tham gia các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế và các hoạt động khoa học khác. 

 

ThS. Nguyễn Văn Việt

 

Học vị: Thạc sỹ, đang là nghiên cứu sinh của Khoa Tuyền truyền

Kinh nghiệm: giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa; tổ chức các hoạt động đoàn thể.

 

Ths. Lưu Thị Thu Phương

 

Học vị:  Thạc sĩ (2010) chuyên ngành Xã hội học, Nghiên cứu sinh ngành Công tác tư tưởng.

Kinh nghiệm: Bắt đầu công tác tại Khoa Tuyên truyền từ năm 2007, cô Thu Phương có 7 năm giảng dạy các môn Xã hội học và Dư luận xã hội cho sinh viên chuyên ngành Quản lý Văn hóa – Tư tưởng. Bên cạnh công việc giảng dạy, cô Thu Phương cũng tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa và Trường, làm cố vấn học tập cho nhiều khóa sinh viên.

 

ThS. Phạm Quế Hằng


Học vị: Thạc sỹ

Kinh nghiệm: Giảng dạy và nghiên cứu văn hóa trong nhiều năm tại Học viện; là cộng tác viên của Tạp chí Cộng sản, tham gia biên tập sách cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

Ths.Nguyễn Thị Mỹ Linh


 Học vị: Thạc sỹ, hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học tại Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Kinh nghiệm: Giảng dạy và nghiên cứu văn hóa trong nhiều năm tại Học viện. Cô Linh từng đạt 2 giải quốc gia môn Văn, tốt nghiệp đại học loại giỏi, được giữ lại công tác tại Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyển công tác về Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ 2010 đến nay.

 

ThS. Đinh Thị Thanh Tâm


Học vị: Thạc sỹ ngành Chính trị học- chuyên ngành CTTT, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện đang là nghiên cứu sinh tại Học viện

Kinh nghiệm: Tham gia giảng dạy  môn học Nguyên lý công tác tư tưởng, một số môn học trong lĩnh vực khoa giáo. Kinh nghiệm trong công tác đảng vụ và có khả năng tham gia các hoạt động đoàn thể; là bạn tâm giao của sinh viên.

 

ThS. Lưu Huyền Trang

 

Học vị: Thạc sỹ Văn hóa học

Kinh nghiệm: Giảng dạy và nghiên cứu Văn hoá học, Lý luận văn hoá, Quản lý các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, tư tưởng, tôn giáo, văn hóa;  đạt giải Ba môn Văn toàn quốc, tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp Cử nhân bằng giỏi chuyên Sư phạm Ngữ văn.

 

BS. Cao Hiền Trang

 

Học vị : Tốt nghiệp hệ Bác sỹ chính quy 6 năm tại trường Đại học Y Hà Nội năm 2013, chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Kinh nghiệm : Hai năm giảng dạy chuyên ngành tại trường Đại Học Y Hà Nội, cộng tác viết bài cho một số báo như Báo Sức khoẻ và Đời sống, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học.


 

ThS. Tào Khánh Hà

 

Học vị: Thạc sỹ ngành Chính trị học, cử nhân ngành Báo chí

Kinh nghiệm: Là một cán bộ Văn phòng khoa nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt tình trách nhiệm, luôn tìm ra cách giải quyết tối ưu cho các công việc được giao; là cánh tay phải đắc lực của lãnh đạo Khoa; là người bạn thân thiết của sinh viên, học viên; là Chủ tịch Công đoàn bộ phận lâu năm, có kinh nghiệm tổ chức các chuyến đi thực tế cho giảng viên và sinh viên.

Ngoài các giảng viên cơ hữu, Khoa Tuyên truyền còn có một đội ngũ đông đảo giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia, giảng viên uy tín trong và ngoài nước để giảng dạy cho sinh viên và học viên của Khoa. Có thể kể đến một số giảng viên như:

1. PGS.TS Tô Huy Rứa, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương,

2. PGS.TS Đào Duy Quát, Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,

3. PGS.TS Hồng Vinh, Nguyên Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương,

4. PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương,

5. PGS.TS Ngô Văn Thạo, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương,

.....

               SINH VIÊN KHOA TUYÊN TRUYỀN

Sinh viên Khoa Tuyên truyền là những sinh viên luôn năng động, sáng tạo, tự tin và ham học hỏi. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, các em đã chủ động tích luỹ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp từ thầy cô, bạn bè và từ các chuyên gia, những người thực hành nghề trong lĩnh vực Tuyên giáo. Do vậy, sinh viên của Khoa ra trường có tỷ lệ việc làm cao. Hiện rất nhiều cựu sinh viên của Khoa đang đảm trách những vị trí quan trọng ở nhiều cơ quan và tổ chức trong nước. 

GƯƠNG MẶT SINH VIÊN TIÊU BIỂU

Đ/c Trương Vĩnh Trọng

Đ/c Hà Thị Khiết

Đ/c Trần Đình Thành

Lớp trưởng lớp Tuyên huấn B (1975 - 1977)

Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X; Nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa X; Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ

Lớp Tuyên truyền 1

Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII, VIII, IX, X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khóa X, XI; Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Lớp Tuyên huấn B (1975 - 1977)

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XI; Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

PGS.TS. Mai Đức Ngọc

TS. Trần Doãn Tiến

ThS. Trần Đình Đức

Sinh viên Lớp CTH 2

Trưởng Ban Quản lý Đào tạo -  Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Sinh viên Lớp CTH 2, NCS khóa 12

Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Sinh viên lớp QLVHTT K31B, cao học 20.2

Thượng tá, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an

Đinh Thị Thanh Tâm

Cà Kỳ Vọng

Phan Ngọc Anh

Sinh viên CTH - CTTT K23,

NCS khóa 17

Giảng viên Khoa Tuyên truyền

Sinh viên CTH - CTTT K21 BTV- Dẫn chương trình Bản Tin Thời Sự 19h của kênh VTC1.

Sinh viên QLVHTT K 29A1

Top 5 Miss Teen Việt Nam 2009, BTV- Dẫn chương trình VTV3

      Ngoài việc học tập ở trên giảng đường, sinh viên còn có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khoá như giải bóng đá toàn trường; các cuộc thi hùng biện; cuộc thi Miss Teen, Press Beauty, chào K36, ….
      Bên cạnh đó, để nâng cao khả năng vận dụng, thực hành của sinh viên, Khoa cũng tổ chức các chuyến đi học tập thực tế để sinh viên có điều kiện tìm hiểu và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA

                          

Khoa Tuyên truyền được thành lập ngày 16 tháng 01 năm 1962, là một trong số ít đơn vị ra đời ngay khi từ khi thành lập Trường Tuyên giáo Trung ương. Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, cho đến nay, Khoa đã có bề dày 55 năm xây dựng và trưởng thành với các giai đoạn phát triển chính:

- Từ 1962 -1982: Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng về chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên huấn là chính, đào tạo ở bậc đại học khóa đầu tiên (1969 - 1973).

- Từ 1982 - 1992: Vừa đào tạo trình độ đại học, vừa tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, các ngành và các nước bạn Lào, Campuchia.

- Từ 1992 - 2002: Chuyển sang đào tạo bậc đại học theo quy trình đào tạo mới với hai hệ chính quy tập trung và chính quy không tập trung, chuẩn bị điều kiện đào tạo sau đại học. Tiếp tục nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Từ năm 2002 đến nay: Mở rộng quy mô đào tạo tập trung và tại chức, triển khai đào tạo sau đại học. Từ năm 2002 bắt đầu được đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công tác tư tưởng; từ năm 2009 bắt đầu đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Công tác tư tưởng; chủ trì và phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban Tuyên giáo các cấp ở địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo trong cả nước.

    - Năm 2014 được giao thêm nhiệm vụ của Khoa Văn hóa và Phát triển. Từ đây, Khoa đào tạo hai chuyên ngành: Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa và Văn hóa phát triển. Năm 2016, Khoa được giao thêm nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học. Khoa cũng là một trong số các khoa đào tạo được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong quy hoạch.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tầng 9 Nhà A1, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 844-375 469 63 số máy lẻ 812

Email: khoatuyentruyen@ajc.edu.vn

Học viện Báo chí & Tuyên truyền