Thứ tư 15/08/2018 05:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2018 (Ajc Open day)

Thứ tư 28/03/2018 16:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2018 (Ajc Open day) cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền