Thứ tư 26/09/2018 03:27 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

KHOA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thứ tư 12/04/2017 09:55

Số điện thoại: 0437546963 máy lẻ 810; Email: khoatutuonghcm@ajc.edu.vnNHỮNG NÉT NỔI BẬT VỀ
 KHOA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở đầu tiên đào tạo giảng viên chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả đào tạo và nghiên cứu trong thời gian qua đã bổ sung cho Đảng và Nhà nước đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu Hồ Chí Minh học đáp ứng yêu cầu hiện nay đồng thời khẳng định giá trị to lớn của di sản Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại. Một số nét nổi bật của Khoa có thể kể đến như sau:

- Chương trình đào tạo ngành Chính trị học chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh của Khoa được thiết kế trên cơ sở cập nhật những thành tựu nghiên cứu về Hồ Chí Minh học trong và ngoài nước, kết hợp lý luận với thực tiễn. Hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên có thể lựa chọn môn học cũng như sắp xếp kế hoạch học tập phù hợp.

- Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa được đào tạo bài bản tại các trường đại học uy tín trong nước và nước ngoài, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và nghiệp vụ sư phạm cao.

- Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh có năng lực bồi dưỡng các lớp ngắn hạn về Tư tưởng Hồ Chí Minh, báo cáo các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; liên kết nghiên cứu tổng kết thực tiễn cùng các Ban, ngành, Học viện, Viện và các địa phương.

- Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trì và tham gia thành công nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở; xuất bản nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ công tác đào tạo

- Sinh viên ra trường có thể giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học, Cao đẳng, các trường chính trị tỉnh, thành phố; Cán bộ nghiển cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu về Hồ Chí Minh học…

- Khoa có mối quan hệ hợp tác với các Bộ, Ban, Học viện, Viện, trường đại học, các trường Chính trị tỉnh, thành phố và các cơ quan nghiên cứu về Hồ Chí Minh học trong cả nước. Nhờ đó sinh viên có điều kiện đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm ngay khi ngồi trên ghế nhà trường; bên cạnh đó sinh viên còn có cơ hội thực tập và giữ lại làm việc tại các cơ quan, tổ chức này.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đào tạo cử nhân

- Hiện nay, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh có 4 chương trình đào tạo cử nhân ngành Chính trị học chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm: Chính quy tập trung văn bằng 1 (4 năm), chính quy tập trung văn bằng 2 (2 năm rưỡi), vừa làm vừa học văn bằng 1 (4 năm), vừa làm vừa học văn bằng 2 (2 năm rưỡi).  Mục tiêu của các chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ đại học để giảng dạy và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị tỉnh, thành phố, trung tâm giáo dục lý luận chính trị ở các quận, huyện, thị và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; ngoài ra còn có khả năng làm việc trong các cơ quan, ban, ngành của Đảng và Nhà nước ở trung ương và địa phương đối với chuyên ngành được đào tạo; đồng thời có thể tự học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình độ sau đại học.

- Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp: Giảng viên dạy tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học, Cao đẳng, các trường chính trị tỉnh, thành phố; Cán bộ nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu về Hồ Chí Minh học; Cán bộ tham mưu, tư vấn về văn hóa tư tưởng trong các tổ chức, cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; các doanh nghiệp; các tổ chức kinh tế - xã hội…

2.     Đào tạo sau đại học

- Chương trình thạc sĩ ngành Hồ Chí Minh học hướng đến mục tiêu cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu, mở rộng và nâng cao về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới…; sự vận dụng của Đảng ta trong cách mạng Việt Nam. Những kiến thức trên đảm bảo tính cơ bản, tính hiện đại, tính dân tộc và phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay.

- Sau khi học xong chương trình thạc sĩ Hồ Chí Minh học, người học có đủ năng lực nghiên cứu và giảng dạy Hồ Chí Minh học trong các trường chính trị các tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng; làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế - xã hội; Có khả năng tham gia tư vấn chính trị, hoạch định và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

3.     Đào tạo ngắn hạn

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, trong đó có môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Các khoá học ngắn hạn tập trung cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới về Hồ Chí Minh học trong và ngoài nước; vận dụng những giá trị của di sản Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; chống lại những quan điểm chống phá của các thế lực thù địch; trao đổi những nội dung kiến thức trong giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay…

- Đội ngũ giảng dạy là những nhà khoa học, giảng viên cao cấp đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hồi đồng Lý luận Trung ương, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền… dày dặn kinh nhiệm, với phong cách giảng dạy mới sẽ giúp người học cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới về Hồ Chí Min học; đổi mới phương pháp tư duy, xử lí trực tiếp các tình huống thực tế trong quá trình giảng dạy và thực tiễn đặt ra. Đây là cơ hội giao lưu, học hỏi rất bổ ích cho các giảng viên, trực tiếp đem lại lợi ích cho công việc nghiên cứu, giảng dạy của mình.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thể trở thành giảng viên dạy tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị tỉnh, thành phố; Cán bộ nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu về Hồ Chí Minh học; Cán bộ tham mưu, tư vấn về văn hóa tư tưởng trong các tổ chức, cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; các doanh nghiệp; các tổ chức kinh tế - xã hội…

- Học viên tốt nghiệp ngành Hồ Chí Minh học có đủ năng lực nghiên cứu và giảng dạy Hồ Chí Minh học trong các trường chính trị các tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng; làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế - xã hội; Có khả năng tham gia tư vấn chính trị, hoạch định và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

           MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Về công tác nghiên cứu khoa học, trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa đã chú trọng và nỗ lực nghiên cứu khoa học để phục vụ công tác giảng dạy. Tính đến nay, Khoa đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở trọng điểm, cấp cơ sở, đề tài sinh viên và đã xuất bản nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo.

Một số cuốn sách tiêu biểu: 


          - PGS, TS.Nguyễn Quốc Bảo, Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Nxb Lao động, H.2001.

          - TS. Doãn Thị Chín, PGS, TS.Nguyễn Quốc Bảo (Đồng chủ biên), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận, H.2013.

          - TS. Doãn Thị Chín, Đạo đức Nho giáo với phụ nữ nông thông Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị – Hành chính, H.2013.

          - TS. Doãn Thị Chín, Tư tưởng đạo đức, nhân văn Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Nxb Lý luận chính trị, H.2014.

          - GS, TS.Hoàng Chí Bảo, TS. Trần Thị Minh Tuyết (Đồng chủ biên), Góp phần tìm hiểu tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh (Sách tham khảo), Nxb Thông tin và truyền thông, 2014.

          - GS, TS.Hoàng Chí Bảo, TS. Trần Thị Minh Tuyết (Đồng chủ biên), Kể chuyện về Hồ Chí Minh – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, Nxb Thông tin và truyền thông, 2014.

          - TS. Trần Thị Minh Tuyết, Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh (Sách chuyên khảo), Nxb Lý luận chính trị, H.2015

          - TS. Doãn Thị Chín, PGS, TS.Phạm Hồng Chương (Đồng chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, Nxb Chính trị Quốc gia– Sự thật, H.2015.

          - TS. Doãn Thị Chín, ThS. Lê Thị Thảo (Đồng chủ biên), Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc giáo dục lối sống cho sinh viên, Nxb Chính trị Quốc gia– Sự thật, H.2016.

          - TS. Doãn Thị Chín, TS. Lê Đình Năm (Đồng chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia– Sự thật, H.2016.

Một số đề tài nghiên cứu tiêu biểu:

         - Tư tưởng Hồ Chí Minh về thành niên, đề tài cấp cơ sở, 2009

         - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay, đề tài cấp cơ sở trọng điểm, 2011.

            - Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vào việc đổi mới đường

            lối đối ngoại

 của Đảng ta hiện nay, đề tài cấp cơ sở, 2012.

            - Tư tưởng nhân văn, đạo đức Hồ Chí Minh, đề tài cấp cơ sở, 2012.

            - Các tác phẩm tiêu biểu Hồ Chí Minh, đề tài cấp cơ sở, 2013

            - Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, đề tài cấp cơ sở, 2013

            - Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, đề tài cấp cơ sở, 2013

            - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, đề tài cấp cơ sở, 2013

            - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, đề tài cấp cơ sở, 2013

            - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn - đạo đức: giá trị lý luận và thực tiễn,

            đề tài cấp cơ sở, 2014

            - Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh, đề tài cấp cơ sở, 2014

            - Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, đề tài cấp cơ sở, 2014

            - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đề tài cấp cơ sở, 2014

            - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, đề tài cấp cơ sở, 2014

            - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và sự vận dụng của Đảng ta trong giai

            đoạn hiện nay, đề tài cấp cơ sở trọng điểm, 2015

            - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân, đề tài cấp cơ

            sở, 2015

            - Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, đề tài cấp cơ sở, 2015

            - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa báo chí và ý nghĩa đối với xây dựng

            nền báo chí cách mạng ở nước ta hiện nay, đề tài cấp cơ sở trọng điểm, 2016

            - Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế, đề tài cấp cơ sở, 2016

            - Phương pháp luận nghiên cứu Hồ Chí Minh học, đề tài cấp cơ sở, 2016

            - Lịch sử Tư tưởng Hồ Chí Minh, đề tài cấp cơ sở, 2016

Một số Hội thảo khoa học tiêu biểu:

Hàng năm, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức thành công các hội thảo khoa học và các buổi thông tin khoa học về Hồ Chí Minh học với các chủ đề gắn với nhiệm vụ đào tạo. Các hội thảo khoa học gần đây do Khoa tổ chức:

- Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI trong giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh”, 2011.

- Hội thảo khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, 2012.

- Hội thảo khoa học “Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, 2014.

- Hội thảo khoa học quốc gia “Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh”, 2015.

- Hội thảo khoa học “Giá trị khoa học của di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”, 2016.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

- Từ năm 2000 đến nay, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã xây dựng được đội ngũ giảng viên có năng lực và trình độ cao về chuyên môn, nhiệt huyết trong công việc và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu.

- Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay có tổng số 10 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó có: 3 PGS,TS; 2 Tiến sĩ; 3 nghiên cứu sinh TS; 2 Thạc sĩ. Giảng viên trong khoa có chuyên môn sâu ở các ngành Triết học, Lịch sử, Lịch sử Đảng, Chính trị học và Hồ Chí Minh học.

- Bên cạnh đó, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh còn có một đội ngũ gồm 20 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp đang công tác tại Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội… và nhiều cơ sở đào tạo khác là giảng viên thỉnh giảng cho các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học của Khoa.

Giới thiệu cán bộ và giảng viên:      

 

PGS, TS. Doãn Thị Chín - Trưởng Khoa

 Học hàm, học vị: Cô đã hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngành Triết học.

Chức vụ:  Cô Doãn Thị Chín hiện đang đảm nhiệm các vị trí Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm:  Giảng dạy các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nhiệm thành công nhiều đề tài khoa học các cấp; xuất bản nhiều giáo trình, sách phục vụ đào tạo; nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách cho nhiều Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và địa phương

 

 PGS,TS. GVCC. Nguyễn Quốc Bảo -  Nguyên Phó Trưởng Khoa PT

 

Học hàm, học vị: Thầy  đã hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngành Lịch sử
Kinh nghiệm: Giảng dạy các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nhiệm thành công nhiều đề tài khoa học các cấp; xuất bản nhiều giáo trình, sách phục vụ đào tạo; nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách cho nhiều Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và địa phương.

 

TS Lê Đình Năm - Phó Trưởng Khoa

 

Học vị: Tiến sĩ ngành Khoa học giáo dục tại Đại học Sư phạm Hà Nội

Chức vụ:  Thầy Lê Đình Năm hiện đang đảm nhiệm các vị trí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm: Giảng dạy các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nhiệm thành công nhiều đề tài khoa học; xuất bản nhiều giáo trình, sách phục vụ đào tạo.

 

 PGS,TS. Trần Thị Minh Tuyết - Giảng viên chính

 

Học hàm, học vị: Cô đã hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành Lịch sử tại Liên Bang Nga

Kinh nghiệm: Giảng dạy các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nhiệm thành công nhiều đề tài khoa học các cấp; xuất bản nhiều giáo trình, sách phục vụ đào tạo; nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách cho nhiều Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và địa phương.

 

 TS. Vũ Quang Ánh - Giảng viên chính

 

Học vị: Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm: Giảng dạy các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nhiệm thành công nhiều đề tài khoa học các cấp; nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách cho nhiều cơ quan ở Trung ương và địa phương.

 

ThS. Lê Thị Thảo - Giảng viên chính 

 

Học vị: Thạc sĩ. Cô đang học nghiên cứu sinh chuyên ngành Hồ Chí Minh học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội.  

Kinh nghiệm:  Giảng dạy các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nhiệm thành công nhiều đề tài khoa học các cấp; xuất bản nhiều giáo trình, sách phục vụ đào tạo.

 

ThS. Nguyễn Thị Minh Thùy - Giảng viên

 

Học vị: Thạc sĩ. Cô đang học nghiên cứu sinh chuyên ngành Hồ Chí Minh học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm: Giảng dạy các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; tham gia thành công nhiều đề tài khoa học các cấp.

 

ThS. Nguyễn Thị Mai Lan - Giảng viên

 

Học vị: Thạc sĩ ngành Hồ Chí Minh học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kinh nghiệm: Giảng dạy các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; tham gia thành công nhiều đề tài khoa học các cấp

 

ThS. Lê Thị Thúy Bình - Giảng viên

 

Học vị: Thạc sĩ. Cô đang học nghiên cứu sinh chuyên ngành Hồ Chí Minh học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội.  

Kinh nghiệm: Giảng dạy các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; tham gia thành công nhiều đề tài khoa học các cấp

 

ThS. Phạm Thị Thảo - Chuyên viên

 

Học vị: Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kinh nghiệm: Phụ trách các công việc hành chính của Khoa

       Ngoài các giảng viên cơ hữu, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh còn có một đội ngũ đông đảo giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia, giảng viên uy tín để giảng dạy cho sinh viên và học viên của Khoa. Có thể kể đến một số giảng viên như:

- GS,TS Hoàng Chí Bảo - Hội đồng Lý luận Trung ương;

- GS,TS Mạch Quang Thắng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- PGS. TS Phạm Ngọc Anh - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- PGS. TS Bùi Đình Phong - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- TS. Chu Đức Tính - Bảo tàng Hồ Chí Minh;

- PGS,TS. Lại Quốc Khánh - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- PGS,TS. Trịnh Đình Tùng - Đại học Sư phạm Hà Nội…

           SINH VIÊN KHOA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Sinh viên Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh là những sinh viên luôn năng động, sáng tạo, tự tin và ham học hỏi. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, các em đã chủ động tích luỹ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp từ thầy cô, bạn bè và từ các chuyên gia. Do vậy, sinh viên của Khoa ra trường có tỷ lệ việc làm cao. Hiện rất nhiều cựu sinh viên của Khoa đang công tác ở nhiều trường đại học, cao đẳng, cơ quan ở Trung ương và địa phương.

1.     Cựu sinh viên: Nguyễn Đình Nam - Lớp trưởng lớp Tư tưởng Hồ Chí Minh K26B, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.


Hiện là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc khoá 28; Đại biểu HĐND huyện Nghi Lộc khoá 19; Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

2.     TS. Lê Trung Kiên – Cựu sinh viên lớp TTHCM K26B – Học viện Báo chí và Tuyên truyền.


Hiện là Tổ trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Phòng cháy chữa cháy (243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội).

   
   

Ngoài việc học tập ở trên giảng đường, sinh viên có cơ hội trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tham gia nghiên cứu khoa học; các hoạt động ngoại khóa.

VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA

Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập tháng 5 năm 2000, tiền thân là tổ bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Khoa Lịch sử Đảng. Qúa trình phát triển của Khoa trải qua các giai đoạn sau:

          - Từ năm 2000 - 2005, Khoa giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho tất cả các lớp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

          - Từ năm 2005 đến nay, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ chính quy tập trung và hệ Vừa làm vừa học; tham gia giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho tất cả các chuyên ngành bậc đại học của Học viện; tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng, nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cơ quan ở Trung ương và địa phương và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức    

          - Từ năm 2010 đến nay Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo Cao học ngành Hồ Chí Minh học.

- Đến nay, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đào tạo chuyên ngành 11 khóa, trong đó có 13 lớp Đại học chính quy; 7 lớp Vừa làm vừa học văn bằng 1 và 2; 7 lớp Cao học Hồ Chí Minh học.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tầng 9 Nhà Hành chính A1, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 844-375 469 63 số máy lẻ 810

Email: khoatutuonghcm@ajc.edu.vn


Học viện Báo chí & Tuyên truyền