Thứ sáu 17/08/2018 18:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Thứ tư 24/01/2018 11:11

Sáng 24/1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. 

PGS,TS Trương Ngọc Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; đồng chủ trì có PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Phó Giám đốc Học viện. Tham dự Hội nghị, có PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện; các thành viên Hội đồng Khoa học - Đào tạo và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác khoa học năm 2017 và phương hướng năm 2018

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS,TS Trương Ngọc Nam,Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo đã đề nghị các nhà khoa học tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến, đánh giá đầy đủ những thành tựu và hạn chế của công tác khoa học năm 2017, đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác khoa học của Nhà trường trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo và PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo  chủ trì Hội nghị

Thay mặt Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện, PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018. Theo đó, năm 2017, Học viện đã thực hiện tốt nhiêm vụ khoa học. Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều khởi sắc, triển khai theo đúng tiến độ, chất lượng các hoạt động khoa học cũng được đảm bảo, công tác nghiệm thu các đề tài được thực hiện nghiêm túc, số lượng các công trình công bố ngày càng nhiều, năng lực nghiên cứu của cán bộ ngày càng nâng cao. Cụ thể: 

Học viện triển khai thực hiện 02 đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm và 06 đề tài khoa học cấp Bộ (bao gồm 3 đề tài chuyển tiếp 2016 và 3 đề tài xét tuyển 2017). Kết quả đạt được: 03 đề tài cấp bộ ký hợp đồng năm 2016 đến tháng 9 năm 2017 đã nghiệm thu: 2/3 đề tài đạt loại khá; 1/3 đề tài xuất sắc; 03 đề tài cấp bộ tuyển thầu năm 2017; 02 đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm đảm bảo đúng tiến độ.

Đề tài nghiên khoa học cấp cơ sở phân cấp quản lý năm 2017, sử dụng kinh phí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (đề tài cơ sở trọng điểm) có 30 đề tài. Hiện nay, 30/30 đề tài đã nghiệm thu, đảm bảo tính khách quan, chính xác trong quá trình đánh giá. Kết quả nghiệm thu: 13/30 đề tài đạt loại xuất sắc (chiếm 43,3%); 17/30 đề tài đạt loại khá (chiếm 56,6%); 0% xếp loại đạt.

Đề tài cấp cơ sở sử dụng kinh phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền có 106  đề tài, 100% đã được nghiệm thu. Kết quả: 58/106 đề tài đạt loại xuất sắc (54,7%); 48/106 đề tài đạt loại loại khá (chiếm 45,2%).  Đề tài  khoa học sinh viên  có 29 đề tài và tất cả các đề tài này đã được nghiệm thu; kết quả nghiệm thu: 15/29 đạt loại xuất sắc (51,7%); 13/29 đạt loại khá (44,8%); 1/29 xếp loại đạt (3,4%).  

PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo, Phó Giám đốc Học viện báo cáo tổng kết hoạt động khoa học năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Học viện đã tổ chức được 1 Hội thảo cấp quốc tế; 2 Hội thảo cấp quốc gia; 1 Hội thảo khoa học cấp bộ; 1 Hội thảo cấp Học viện; 2 tọa  đàm  khoa học; 2 buổi thông tin khoa học cấp cơ sở; 21 buổi thông tin khoa học cấp đơn vị; 34 hội thảo khoa học cấp đơn vị. Các hội thảo khoa học của Học viện đạt 100% so với tiến độ kế hoạch; chất lượng các hội thảo, hội nghị, thông tin khoa học đạt kết quả tốt. 

Các nhà khoa học của Học viện đã công bố 336 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; xuất bản 46 sách gồm giáo trình, sách chuyên khảo và sách tham khảo. Ngoài ra, các nhà khoa học của Học viện đã viết và tham gia viết 15 bài báo khoa học, tham luận đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế.

Hiện nay, các nhà khoa học của Nhà trường đang chủ trì 3 đề tài khoa học cấp Nhà nước. Trong đó có 2 đề tài trúng thầu năm 2016, 1 đề tài trúng thầu năm 2017. Cả 3 đề tài đều thực hiện đúng tiến độ.

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác khoa học năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học năm 2018.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp của các đại biểu. Các ý kiến đều nhất trí cao với bản dự thảo báo cáo tổng kết công tác khoa học năm 2017, đồng thời đề xuất, khuyến nghị, gợi mở một số giải pháp cần triển khai trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động khoa học của Nhà trường trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện đề xuất khen thưởng cho những giảng viên có  bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế để tạo động lực khuyến khích nhiều giảng viên tham gia viết bài báo khoa học

PGS, TS Lương Khắc Hiếu, Nguyên Quyền Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

PGS,TS Phạm Minh Sơn, Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế  phát biểu tại Hội nghị

Tổng kết Hội nghị, PGS,TS Trương Ngọc Nam đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu tại Hội nghị; khẳng định các ý kiến nêu ra đều đề cập rất trúng những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động khoa học của Nhà trường hiện nay. Các đề xuất cũng đã mở ra nhiều định hướng để đưa hoạt động khoa học năm 2018 và những năm tiếp theo có những bước phát triển mới.

PGS,TS Trương Ngọc Nam tổng kết Hội nghị

PGS,TS Trương Ngọc Nam nhấn mạnh một số định hướng trọng tâm của hoạt động khoa học của Nhà trường trong năm 2018, đó là: tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện và vai trò của nhóm chuyên gia tư vấn trong quá trình xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học; huy động nguồn nhân lực bên ngoài tham gia hoạt động khoa học tại Học viện; thực hiện nghiêm túc những quy định về công tác nghiệm thu, đánh giá đề tài khoa học; xây dựng phần mềm quản lý khoa học; bổ sung, hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học; thực hiện công khai, minh bạch công tác khen thưởng, kỷ luật khoa học; tăng cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học. 

Giám đốc Học viện đặc biệt lưu ý trong năm 2018, Hội đồng Khoa học - Đào tạo và các đơn vị trong Học viện cần có sự phối hợp chặt chẽ trong lựa chọn đề tài nghiên cứu. Các hoạt động khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học phải thiết thực, sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và giao đúng người có năng lực, đảm bảo đúng tiến độ đề ra để kinh phí dành cho hoạt động khoa học được sử dụng hiệu quả nhất./.

AJC

Học viện Báo chí & Tuyên truyền