Thứ tư 26/09/2018 16:13 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Văn Hùng

Thứ tư 13/09/2017 09:21

Trang Thông tin điện tử AJC xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thông tin luấn án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Văn Hùng:

- Luận án

- Tóm tắt tiếng Anh

- Tóm tắt tiếng Việt

- Kết luận điểm mới của luận án

Học viện Báo chí & Tuyên truyền