Thứ sáu 17/08/2018 02:51 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Xây dựng mô hình thông tin cho Tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính

Thứ ba 03/12/2013 09:41

"Xây dựng mô hình thông tin cho Tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính" là đề tài tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học của  Lò Thị Phương Nhung, người hướng dẫn GS.TS. Tạ Ngọc Tấn.

Xuất bản và phát hành ấn phẩm thông tin, trong đó có các tạp chí và bản tin, là một trong những hoạt động thường xuyên của Trung tâm Thông tin khoa học nhằm thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu theo Quyết định số 535/QĐ - HVCT-HCQG ngày 04-3-2009 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin khoa học.

Từ quý I năm 2011, công tác xuất bản và phát hành ấn phẩm thông tin của Trung tâm Thông tin khoa học đã có thay đổi lớn, từ 03 bản tin phát hành nội bộ đến việc thành lập 01 tạp chí trên cơ sở 02 bản tin và giữ lại 01 bản tin. Tạp chí “Thông tin khoa học chính trị - hành chính” được cấp giấy phép xuất bản số 972/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 5/7/2010 và ra mắt số đầu tiên vào quý I năm 2011. Từ công tác bản tin nhằm mục đích phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy trong Học viện, phát hành nội bộ, đến nay hình thành nên một tạp chí thông tin khoa học, với mục tiêu: 1) Thông tin về những vấn đề lý luận, thực tiễn thuộc lĩnh vực khoa học chính trị - hành chính; 2) Giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học, các đề tài khoa học do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì ra đông đảo công chúng. Đây là một sự thay đổi mạnh mẽ cả về nội dung thông tin, hình thức thông tin nên đòi hỏi những người làm tạp chí phải có sự thay đổi để phù hợp và đáp ứng được yêu cầu mới đó.

Lò Thị Phương Nhung, tác giả đề tài: "Xây dựng mô hình thông tin cho Tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính" 

Cùng với các báo chí cách mạng khác, nhiệm vụ to lớn của hệ thống tạp chí, bản tin thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phải đi tiên phong trong việc kết hợp chặt chẽ công tác lý luận với tổng kết thực tiễn; chủ động, tích cực đấu tranh phê phán những luận điệu sai trái, phản động nhằm bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và sự nghiệp đổi mới, giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích của mình. Riêng đối với tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính như tên gọi của nó, mục đích đặt ra là cung cấp một cách có hệ thống những thông tin đa dạng, cập nhật về lĩnh vực chính trị, tư tưởng, hành chính nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy của toàn hệ thống Học viện.

Tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính ra đời trong bối cảnh nở rộ của báo chí cách mạng Việt Nam, của sự đa dạng và phong phú về loại hình và thông tin được tìm kiếm dễ dàng. Điều này đã đặt tạp chí trước thử thách vừa đảm bảo mục đích thông tin song cũng phải tạo được nét đặc sắc để hấp dẫn người đọc. Yêu cầu bức thiết với tạp chí mới này chính là việc xây dựng được một mô hình thông tin chuẩn nhằm hình thành nên các chuyên mục cố định tạo lập được bản sắc riêng cho tạp chí với đúng tôn chỉ, mục đích và cũng là để hình thành nên các nguồn lực thông tin, gồm cả tư liệu và con người, cho tạp chí định hình và phát triển.

Từ những lý do trên, chúng tôi thấy rằng, việc xây dựng mô hình thông tin cho tạp chí là yêu cầu bức thiết và phải khẩn trương hoàn thiện nhằm đưa hoạt động tạp chí vào guồng quay ổn định. Việc ra đời một tạp chí đã khó, việc xây dựng và phát triển tạp chí càng khó hơn nhất là trong bối cảnh báo chí phát triển mạnh mẽ như ở Việt Nam hiện nay. Do vậy, việc xây dựng được mô hình thông tin cho tạp chí là giải pháp hữu hiệu nhằm thỏa mãn cả công tác tạp chí cũng như mục tiêu xã hội hóa các sản phẩm khoa học của hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Như vậy, việc hình thành nên mô hình thông tin cho tạp chí, xuất phát từ thực tiễn, là việc làm bức thiết. Đó cũng là lý do để  Lò Thị Phương Nhung lựa chọn đề tài: “Xây dựng mô hình thông tin cho Tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính” để nghiên cứu làm đề tài tốt nghiệp thạc sỹ ngành Báo chí học.

 Đóng góp mới của đề tài: Mỗi cơ quan báo chí đều có những tôn chỉ, mục đích, điều kiện hoạt động riêng của mình. Vì những yêu tố riêng đó mà mỗi cơ quan báo chí xây dựng cho mình một phương thức, cách thức, trình bày thông tin khác nhau. Nhưng phương thức và cách thức này lần đầu tiên sẽ được trình bày bằng mô hình về cả nội dung và hình thức nhằm giúp cho những phóng viên, biên tập viên thấy rõ hơn vai trò và nhiệm vụ của mình trong quy trình xuất bản tạp chí.

Đóng góp về mặt lý luận: tìm ra mô hình thông tin phù hợp nhất với nhiệm vụ chính trị, yêu cầu của đất nước, của công chúng báo chí đối với một tạp chí chuyên ngành trong điều kiện hiện nay. Lần đầu tiên tiến hành xây dựng mô hình thông tin cho một tạp chí chuyên ngành mới xuất bản và khẳng định rằng mô hình thông tin chính là nét riêng đặc sắc của mỗi cơ quan báo chí.

Đóng góp về mặt thực tiễn: đưa ra bài học nghiệp vụ nhằm tạo dựng được mô hình thông tin phù hợp nhất cho một tạp chí chuyên ngành từ những điều kiện thực tại và ứng dụng được mô hình thông tin đó trong quy trình xuất bản tạp chí.

Ý nghĩa: Đề tài đã khái quát khung lý thuyết về mô hình thông tin của báo chí nói chung và mô hình thông tin của tạp chí nói riêng, đóng góp vào sự phát triển của các vấn đề lý luận báo chí, truyền thông đại chúng.

Về mặt thực tế, kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng trực tiếp để xây dựng mô hình thông tin trên thực tế của tờ tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính, góp phần nâng cao chất lượng cho tạp chí để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho nó.

Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu gồm 3 chương và 8 tiết”.

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung và cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng mô hình thông tin trên tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính

 1.1.  Những vấn đề lý luận chung về mô hình thông tin của báo chí

1.2.  Sự hình thành và phát triển của tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính

Chương 2: Những yêu cầu, điều kiện thực tế của tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính

2.1. Hiện trạng của tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính

2.2. Yêu cầu đặt ra cho tạp chí

2.3. Các điều kiện thực tế của tạp chí

Chương 3: Kiến nghị về mô hình thông tin cho tạp chí Thông tin khoa học chính trị - hành chính

3.1. Nội dung

3.2. Hình thức thể hiện

3.3. Điều kiện để đảm bảo

Luận văn có tại Thư viện Học viện  Báo chí và Tuyên truyền

 

M.N

Học viện Báo chí & Tuyên truyền