Thứ tư 26/09/2018 04:27 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay”

Thứ năm 29/12/2016 16:12

1. Tên đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay”

2. Ngành/chuyên ngành: Chính trị học/ chuyên ngành: Công tác Tư tưởng

3. Mã số: 62.31.02.01

4. Nghiên cứu sinh: Đỗ Minh Tuấn

5. Người hướng dẫn: GS. TS. Dương Xuân Ngọc;  PGS. TS. Nguyễn Viết Thông    

 6. Cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 7. Những kết luận mới của luận án:

- Luận án góp phần làm sáng tỏ giá trị bền vững trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục LLCT, giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học.

- Làm rõ cơ sở lý luận về giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đề xuất phương hướng và các nhóm giải pháp có tính khả thi cao nhằm tăng cường giáo dục LLCT cho sinh viên các trường đại học theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập và phát triển đất nước.

       Người hướng dẫn 1                             Người hướng dẫn 2                           Nghiên cứu sinh

GS, TS: Dương Xuân Ngọc                   PGS, TS: Nguyễn Viết Thông           Đỗ Minh Tuấn


SUMMARY INFORMATION

ON THE NEW CONCLUSION OF DOCTORAL THESIS

1.Topic:“Applying the Ho Chi Minh ideology in political theory education for students of universites in Hanoi today”

2. Industry/major: Politics/major: Work of Thought

3. Code: 62.31.02.01

4. Researcher: Do Minh Tuan

5. Instructors: Prof. Dr. Duong Xuan Ngoc           

                         Assoc. Prof. Dr. Nguyen Viet Thong    

 6. Training unit: Academy of Journalism and Communication

 7. New conclusion of doctoral thesis:

- The thesis contributes to clarify the sustainable value in Ho Chi Minh ideology on political theory education, on political theory education for students of universities.

- Clarify the basis of political theory education for students of universities under Ho Chi Minh ideology.

- Recommend high feasible direction andsolution groups to enhance on political theory education for students of universities under Ho Chi Minh ideology to contribute to improve the quality of higher education, train high quality human resources to meet the requirements of the renovation period, promote industrialization and modernization, integration and development of the country.

            Instructor 1                                    Instructor 2                                              Researcher

Prof. Dr: Duong Xuan Ngoc            Assoc. Prof. Dr: Nguyen Viet Thong             Do Minh Tuan

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt

Tóm tắt luận án bằng tiếng Anh

Học viện Báo chí & Tuyên truyền