Thứ tư 26/09/2018 16:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án của nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Huyền

Thứ sáu 01/09/2017 10:11

AJC trân trọng giới thiệu thông tin luận án của nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Huyền khóa 19, ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng

- Tóm tắt luận án tiếng Việt

- Tóm tắt luận án tiếng Anh

- Luận án

- Kết luận mới của luận án

Học viện Báo chí & Tuyên truyền