Thứ sáu 17/08/2018 02:50 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin khoa học Luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế của NCS Phạm Thị Thu Huyền

Thứ hai 02/06/2014 11:50

 

Tên tác giả: PHẠM THỊ THU HUYỀN

Tên Luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tạp chí ban đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

Chuyên ngành: Báo chí học

Mã số: 60 32 01 01

Cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kích vào để xem chi tiết các thông tin:

- Trích yếu Luận án

- Tóm tắt Luận án Tiếng Việt 

- Tóm tắt Luận án Tiếng Anh

- Kết luận điểm mới Tiếng Việt

- Kết luận điểm mới Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền