Thứ tư 26/09/2018 03:41 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền Trung và Tây Nguyên hiện nay”

Thứ năm 22/12/2016 09:35

Tên đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền Trung và Tây Nguyên hiện nay (khảo sát kênh TRT,KTV,LTV từ 1/2010 – 12/2014)”.
Chuyên ngành: Báo chí học.
 Mã số: 62 32 01 01
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Hải Lý
Người hướng dẫn: 1- TS. Nguyễn Trí Nhiệm; 2- PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ
Cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Những kết luận mới của luận án:

1- Luận án làm rõ khung lý thuyết và lý luận về năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương và luận chứng sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh với vai trò như giải pháp toàn diện mang tính chiến lược góp phần giải quyết khó khăn hiện nay các kênh truyền hình địa phương đang gặp.

2- Luận án nghiên cứu bối cảnh, điều kiện kinh tế thị trường; yếu tố quốc tế, trong nước tác động đến năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương.

3- Luận án đánh giá khách quan tiềm lực, ưu điểm, hạn chế của các các kênh truyền hình địa phương; chất lượng các kênh truyền hình địa phương trong đánh giá của đối tượng công chúng. Luận án dự báo xu hướng cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương trong thời gian tới. Phân tích những vấn đề đang đặt ra cần giải quyết, tháo gỡ để nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương.

4- Luận án xác định các tiêu chí về năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương bao gồm: Nguồn tài nguyên chương trình; Lượng khán giả; Hiệu quả kinh tế; Chất lượng nguồn nhân lực và việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ. Từ đó, có căn cứ khoa học cho việc đề xuất 5 nhóm giải pháp về nội dung chương trình; về kinh doanh dịch vụ; về công nghệ; về cơ chế tài chính; về nguồn nhân lực.

5- Những kết quả nghiên cứu mới của luận án là cơ sở lý luận cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương trong thực tiễn. Là một trong những căn cứ tin cậy để cấp có thẩm quyền nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách, quản lý báo chí. Là tài liệu nghiên cứu tin cậy cho các nhà nghiên cứu, sinh viên, nghiên cứu sinh, các nhà báo về năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương .

                                                                      Hà Nội, ngày   tháng   năm 2016


          Đại diện tập thể hướng dẫn                                      Nghiên cứu sinh

                   

 

SUMMARY OF THE CONTRIBUTION OF THE DISSERTATION

 

Name of dissertation: Competitiveness of local television channels in the Central and Central Highland regions (surveys conducted at TRT, KTV, LTV from 1/2010-12/2014)

Major: Journalism

Code : 62 32 01 01

Researcher: Tran Thi Hai Ly

Supervisors: 1- Dr. Nguyen Tri Nhiem

                     2- Assoc. Prof. Dr. Nguyen The Ky

Training institution: Academy of Journalism and Communication

                                     Contribution of the dissertation:

1-     The dissertation clarifies the theoretical frameworks and theories on the competitiveness of the local TV channels and justifies the need to enhance competitiveness as a strategic and comprehensive solution, contributing to the solution of current disadvantages of local TV channels are experiencing.

2-     The dissertation is based on the context and conditions of the market economy; international and domestic factors impacting on the competitiveness of local channels.

3-     Objective evaluation of potentials, advantages and limitations of the local TV channels; quality of local television channels based on the evaluation of public. The dissertation forecasts the competition trend of the local television channels in the near future, analyzing the proposed problems to improve the competitiveness of local channels.

4-     The dissertation determines the criteria for the competitiveness of the local TV channels including program resources; Audience; Economic efficiency; The quality of human resources and the technical applications, which are scientific basis for 5 proposed solutions of program content; business services; technology; financial mechanism; human resources.

5-     The new contribution of the dissertation is the theoretical basis for improving the competitiveness of local channels in practice. This is one of the reliable basis for the authorities to study and advise in policy making and media managing. The dissertation is also a reliable material for researchers, students, graduate students, journalists on the competitiveness of the local TV channels.

                                                                                   Ha Noi, May 4, 2016

Supervisors                                                                        Researcher

                   

 

 Bản tóm tắt luận án bằng tiếng Việt

Bản tóm tắt luận án  bằng tiếng Anh

Học viện Báo chí & Tuyên truyền