Thứ sáu 17/08/2018 02:51 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tóm tắt luận án tiến sĩ: Sự vận động, phát triển của tin phát thanh ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

27/09/2012 15:25

Say đây là bản tóm tắt luận án tiến sĩ: “Sự vận động, phát triển của tin phát thanh ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay”. Chuyên ngành: Báo chí học. Mã số: 62 32 01 01. Người thực hiện do nghiên cứu sinh: Đinh Thị Thu Hằng, người...

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận thông tin phát thanh của công chúng nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay”

27/09/2012 15:23

Sau đây là bản giới thiệu tóm tắt về luận án tiến sĩ “Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận thông tin phát thanh của công chúng nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay” của Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thanh Tịnh. Chuyên ngành: Báo chí học. Mã...

Luận án tiến sĩ: “Sự vận động, phát triển của tin phát thanh ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay”

27/09/2012 15:20

Sau đây là bản tóm tắt luận án tiến sĩ: “Sự vận động, phát triển của tin phát thanh ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay” . Chuyên ngành: Báo chí học. Mã số: 62 32 01 01 của nghiên cứu sinh: Đinh Thị Thu Hằng, người hướng dẫn:...

Thông tin luận án:”Lời nói trong báo phát thanh Việt Nam hiện nay”

27/09/2012 15:14

Luận án:”Lời nói trong báo phát thanh Việt Nam hiện nay”(Khảo sát các chương trình trên hệ VOV1, VOV2, VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam, từ tháng 6/2008 - 6/2010); Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số :62 32 01 01; Nghiên cứu sinh: Trương Thị Kiên; Khóa...

Văn hóa giao thông Việt Nam – Cái nhìn toàn cảnh

26/09/2012 15:29

Xây dựng mô hình Làng văn hóa ở nước ta hiện nay

25/09/2012 15:35

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trọng điểm do TS. Phạm Ngọc Trung- Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển làm chủ nhiệm thực hiện. Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian 12 tháng, được nghiệm thu tại Hội đồng nghiệm thu Đề...

Đề tài khoa học cấp cơ sở: Xây dựng văn hóa học đường nhu cầu và giải pháp

24/09/2012 15:40

Đề tài khoa học cấp cơ sở: Xây dựng văn hóa học đường nhu cầu và giải pháp do TS Phạm Ngọc Trung Chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu: nghiên cứu quá trình hình thành văn hóa học đường ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; nghiên cứu...

Đề tài luận văn tốt nghiệp “Xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” đạt loại giỏi

23/09/2012 15:42

“Xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” là đề tài luận văn tốt nghiệp đại học của Lê Tiến Phương - lớp Chủ nghĩa xã hội khoa học K29 được Hội đồng bảo vệ...

"Xây dựng ngành công nghiệp xuất bản tiên tiến ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế hiện nay

21/09/2012 15:44

“Xây dựng ngành công nghiệp xuất bản tiên tiến ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế hiện nay“ là đề tài khoa học cấp cơ sở do PGS,TS Trần Văn Hải Chủ nhiệm đề tài

Để tài luận văn "Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở tỉnh Ninh Bình”

20/09/2012 15:48

Đề tài luận văn: “Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở tỉnh Ninh Bình” của Lê Phương Hà lớp Chủ nghĩa xã hội khoa học K29 được Hội đồng bảo vệ luận văn đánh giá đạt loại giỏi....

TS.Võ Văn Thắng: “ Nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò của giá trị văn hoá truyền thống dân tộc trong xây dựng lối sống hiện nay”

17/09/2012 15:50

“Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận với công tác vận động đồng bào dân tộc Chăm xóa đói giảm nghèo theo chủ trương

16/09/2012 15:54

Đó là đề tài khoa học cấp cơ sở do ThS Đặng Thị Lương - Chủ nhiệm đề tài. Mục đích: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc Chăm xóa đói giảm nghèo của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận

Đề tài NCKH: “Ảnh hưởng của Quảng cáo thương mại trên các phương tiện TTĐC đến sinh viên đại học hiện nay

15/09/2012 15:57

Đề tài khoa học cấp cơ sở trọng điểm. Chủ nhiệm đề tài: ThS Nhạc Phan Linh.- H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2008.- 108tr. KH kho: Đ.KH 32/08