Chủ nhật 22/07/2018 02:23 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và xác nhận giấy vay vốn cho sinh viên

Thứ năm 17/08/2017 15:00

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và  xác nhận giấy vay vốn cho sinh viên cụ thể như sau:

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

----------

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

                      Số: 2616/HVBC&TT                                             Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2017

                                                                                                       

THÔNG BÁO     

V/v nộp hồ sơ xin miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và

xác nhận giấy vay vốn cho sinh viên

Thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ chính sách cho sinh viên. Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về thủ tục giấy tờ để sinh viên được hưởng các chính sách ưu tiên và trợ cấp xã hội tùy từng đối tượng được quy định như sau:

   1. Về việc nộp hồ sơ xin  miễn, giảm học phí

Sinh viên hệ đại học chính quy (4 năm) thuộc đối tượng miễn giảm theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2016 TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Căn cứ vào đối tượng sinh viên phải làm Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu) và các giấy tờ kèm theo tùy từng trường hợp cụ thể như sau:

a. Sinh viên được miễn học phí gồm các đối tượng sau:

* Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và con của người có công với cách mạng. Sinh viên phải nộp:

- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu;

- Giấy xác nhận của Phòng LĐTBXH.

* Đối tượng 2: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Sinh viên phải nộp:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy xác nhận khuyết tật;

- Giấy xác nhận thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

* Đối tượng 3: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. Sinh viên phải nộp:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ;

- Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Sinh viên phải nộp:

- Bản sao sổ hộ khẩu;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

* Đối tượng 5: Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

* Đối tượng 6: Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Sinh viên phải nộp:

 - Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao sổ hộ khẩu.

+ Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pa Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.

+ Sinh viên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại các văn bản dưới đây:

- Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015;

- Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và 2015.

- Quyết định 528/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 và Quyết định 130/QĐ-UBDT ngày 8/5/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135.

- Quyết định 495/QĐ-TTg ngày 8/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và 2015.

- Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành danh Mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

- Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008.

- Các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư.

b. Sinh viên được giảm học phí:

 * Đối tượng 1 giảm 70% học phí: Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (trừ các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn). Sinh viên phải nộp:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao sổ hộ khẩu.

* Đối tượng 2 giảm 50% học phí: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Hồ sơ bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha/mẹ;

Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ miễn, giảm học phí vào đầu năm học thứ nhất riêng đối tượng hộ nghèo và cận nghèo phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo vào đầu mỗi học kỳ. Sinh viên thuộc đối tượng 6 khoản a và đối tượng 1 khoản b ghi rõ thuộc Quyết định nào; Sinh viên bị kỷ luật ngừng học, thôi học, học lại, học bổ sung thì sẽ không được cấp bù tiền miễn, giảm học phí.

2. Về trợ cấp xã hội cho sinh viên

* Đối tượng 1: Sinh viên thuộc diện dân tộc thiểu số thường trú tại các xã vùng cao từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại trường (Theo quyết định số 61/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ngày 12/3/2009). Hồ sơ bao gồm:

 - Đơn xin hưởng trợ cấp;

 - Bản sao công chứng: Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu gia đình.

* Đối tượng 2: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin hưởng trợ cấp;

- Bản sao công chứng giấy khai sinh;

- Giấy chứng tử của cha và mẹ, hoặc giấy xác nhận của UBND phường, xã cha mẹ đã mất.

* Đối tượng 3: Sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập. Hồ sơ bao gồm:

- Sinh viên nộp đơn xin hưởng trợ cấp;

- Giấy chứng nhận sinh viên thuộc diện hộ nghèo của năm;

-  Bảng điểm học kỳ gần nhất có xác nhận của Trưởng khoa chủ quản.

Chú ý: Đơn xin hưởng trợ cấp ghi rõ đối tượng; Sinh viên thuộc đối tượng 1 và 2 nộp hồ sơ khi kết thúc học kỳ 1 năm thứ nhất để hưởng trợ cấp cả 4 năm học; Đối tượng 3 nộp hồ sơ theo từng năm (riêng bảng điểm sinh viên nộp ngay sau khi có điểm học kỳ).

3. Về xác nhận giấy vay vốn cho sinh viên

Sinh viên có nhu cầu vay vốn tại địa phương để chi trả cho việc học tập làm giấy xác nhận theo mẫu rồi nộp cho lớp trưởng vào đầu mỗi học kỳ.

Lớp trưởng phổ biến thông báo này đến sinh viên của lớp mình, lập danh sách sinh viên và nộp lại các giấy tờ liên quan của sinh viên thuộc các đối tượng trên về Phòng Công tác chính trị để được xác nhận và trình Giám đốc quyết định.

Sinh viên xin miễn giảm học phí nộp hồ sơ trước ngày 30/8/2017.

Sinh viên xin hưởng trợ cấp xã hội nộp hồ sơ từ 1/11/2017 đến hết ngày 20/11/2017.

Sau thời gian trên nhà trường sẽ không nhận hồ sơ xin miễn giảm và trợ cấp của sinh viên.

Mẫu giấy xác nhận và đơn xin hưởng trợ cấp tải về tại trang Web của Học viện.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc (Để báo cáo),

- Các khoa,

- Các lớp,

- Lưu: VT, CTCT.

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 PGS, TS. LƯU VĂN AN


TẢI ĐƠN TẠI ĐÂY 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền