Thứ tư 26/09/2018 04:31 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc Đối chiếu, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Thứ ba 13/03/2018 15:18

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo đến các đơn vị, cán bộ, viên chức về việc đối chiếu và nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2017 như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền