Thứ tư 26/09/2018 04:05 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo thu phí học phí năm 2017- 2018 lớp Chính trị phát triển 36B (đại học chính quy văn bằng 2)

Thứ sáu 15/12/2017 16:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo thu phí học phí năm 2017- 2018 lớp Chính trị phát triển 36B (đại học chính quy văn bằng 2) như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền