Thứ sáu 17/08/2018 18:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo mời thầu

Thứ tư 13/06/2018 10:54

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

----------------------

                  Số:             /HVBC&TT

V/v Đăng ký đăng báo mời thầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

           Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng đề nghị Ban biên tập báo  Người Hà Nội đăng tải thông báo mời thầu trên 02 số liên tiếp vào các ngày 11,12,13/6 năm 2018 của gói thầu với những nội dung sau:

Thông báo mời thầu

-         Gói thầu: Cung cấp dịch vụ ăn, uống tại nhà ăn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

-         Bên mời thầu: Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

-         Địa điểm thực hiện: Số 89 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội;

-         Mục tiêu gói thầu: Cung cấp dịch vụ ăn, uống tại nhà ăn;

-         Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ 00  phút, ngày 14 tháng 6 năm 2018, đến 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 6 năm 2018.

-         Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Phòng Quản trị, tầng 4 nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, số 36 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội;

-          Giá bán Hồ sơ mời thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

-         Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2018;

-         Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2018;

Trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:                                                                 P. GIÁM ĐỐC

-          Như kính gửi;

-          Văn phòng HV(để đăng Website)

-         Lưu VT.

                                                                

                                                                   PGS,TS. Phạm Huy Kỳ

    

Học viện Báo chí & Tuyên truyền