Thứ tư 26/09/2018 10:28 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo Chi trả phí học tập năm 2017 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/2013/QĐ -TT và Trợ cấp khó khăn cho sinh viên do lũ lụt, mất mùa năm 2017

Thứ ba 30/01/2018 12:59

Phòng Kế hoạch - Tài vụ Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Chi trả phí học tập năm 2017 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/2013/QĐ -TT và Trợ cấp khó khăn cho sinh viên do lũ lụt, mất mùa năm 2017 như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền