Thứ tư 26/09/2018 22:25 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên viên, lưu trữ viên, thư viện viên trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Thứ tư 22/08/2018 14:20

- Quy chế thăng hạng

- Bản tự khai ngạch Chuyên viên chính

- Bản tự khai ngạch Lưu trữ viên chính

- Bản tự khai ngạch Giảng viên chính

- Bản tự khai ngạch Biên tập viên chính

- Bản tự khai ngạch Nghiên cứu viên chính

- Bản tự khai ngạch Chuyên viên Cao cấp

- Bản tự khai ngạch Giảng viên cao cấp

- Bản tự khai ngạch Nghiên cứu viên Cao cấp

- Biểu mẫu đăng ký nhu cầu viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng viên chức năm 2018

- Thông tư số 05/2017/TT-BNV (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2014/TT-BNV NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BNV NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC)

- Mẫu đơn xin dự xét thăng hạng

Học viện Báo chí & Tuyên truyền