Thứ năm 21/09/2017 15:31 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch "tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K37

Thứ ba 08/08/2017 15:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch "tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K37 cụ thể như sau:





Học viện Báo chí & Tuyên truyền