Thứ hai 23/07/2018 18:59 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch "tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K37

Thứ ba 08/08/2017 15:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch "tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K37 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền