Thứ hai 23/07/2018 18:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch Thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2017

Thứ năm 28/12/2017 15:36


Chi tiết xem tại đây: http://hcma.vn/Home/Van-ban-quan-ly-2017/Ke-hoach/5527/Ke-hoach-so-601KH-HVCTQG-ve-thuc-hien-ke-khai-va-cong-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2017

Tải:

Phụ lục 3


Học viện Báo chí & Tuyên truyền