Thứ tư 23/05/2018 20:03 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận trình độ tương đương cao cấp lý luận chính trị và học hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị cho đối tượng tốt nghiệp đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ hai 12/06/2017 16:54Học viện Báo chí & Tuyên truyền