Thứ hai 20/11/2017 06:57 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển tại Ru- ma - ni năm 2016

Công văn số 4756/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2016 - 2017

Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017

Công văn số 4756/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2016 - 2017

Kế hoạch khám sức khỏe sinh viên K36 và 36B

Thông báo về việc làm thẻ bảo hiểm y tế và danh sách sinh viên đại học chính quy khóa 36 tham gia bảo hiểm y tế

Thông báo làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ ATM cho sinh viên đại học chính quy khóa 36

Thông báo về việc thay đổi lịch kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2016

Công văn số 1130/HVCTQG-KHTC v/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2016

Thông báo thu nộp học phí năm thứ hai và bổ sung nắm thứ hai các lớp cao học 20.2

Thông báo về việc đối chiếu thu nộp học phí đối với sinh viên đại học chính quy khóa 33

Thông báo số 515/TB-HVCTQG về tổ chức Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi lần thứ II năm 2016

Thông báo về việc thay đổi địa điểm khai giảng và học lớp bồi dưỡng kiến thức, phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

Công văn số 4465/BGDĐT-GDQP về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017

Công văn số 4436/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017