Thứ ba 14/08/2018 23:04 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc đối chiếu, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 (Tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI BÊ-LA-RÚT NĂM 2017

Quyết định về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CU-BA NĂM 2017

Công văn số 718/BGDĐT-KHCNMT về việc Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016

Thông báo về việc chi trả chi phí học tập năm học 2014 đến 2017 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TT

Công văn số 685/BGDĐT-KHTC về việc nhắc nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017

Thông báo số 134/TB-HVCTQG v/v tuyển sinh Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia niên khóa 2018

Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2017

Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

Ban hành hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017