Thứ tư 20/06/2018 20:24 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc thu học phí các hệ đào tạo năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc thu nộp học phí đối với học viên cao học khóa 23.1 (2017 - 2019)

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận trình độ tương đương cao cấp lý luận chính trị và học hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị cho đối tượng tốt nghiệp đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo thời gian nghỉ hè năm 2017

Thông báo về việc hoàn thành khảo sát sinh viên trước tốt nghiệp về chất lượng đào tạo

Thông báo về việc hoàn thành khảo sát môn học và giờ giảng học kỳ II năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc hoàn thành khảo sát giảng viên về mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất và công tác hỗ trợ đào tạo năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc chi trả học bổng và trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc đóng góp ý kiến dự thảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Đại học

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ đại học chính quy tập trung

Thông báo về cuộc thi ảnh báo chí "Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch năm 2017"

Thông báo về việc thống kê nhu cầu học tập và nghiên cứu tại CHLB Đức

Thông báo về việc cử cán bộ tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm 2017

Thông báo về việc thu lệ phí học lại vét đối với sinh viên đại học chính quy các lớp khóa 33, 35B và các khóa trước năm 2017

Thông báo về việc thu nộp học phí sinh viên đại học chính quy K33 và K35B