Thứ ba 23/01/2018 17:14 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

Công văn số 941/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo việc tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2017

Thông báo về việc đối chiếu, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 (Tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI BÊ-LA-RÚT NĂM 2017

Quyết định về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2016 - 2017

Quyết định về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CU-BA NĂM 2017

Công văn số 718/BGDĐT-KHCNMT về việc Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016

Thông báo về việc chi trả chi phí học tập năm học 2014 đến 2017 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TT

Công văn số 685/BGDĐT-KHTC về việc nhắc nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017

Thông báo số 134/TB-HVCTQG v/v tuyển sinh Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia niên khóa 2018

Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2017