Thứ sáu 17/08/2018 02:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc xác nhận nhập học và nhận Giấy báo nhập học hệ đại học chính quy năm 2017

Thứ hai 31/07/2017 09:58

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc xác nhận nhập học và nhận Giấy báo nhập học hệ đại học chính quy năm 2017 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền