Thứ tư 15/08/2018 05:54 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc thay đổi phòng thi và hình thức thi học phần khóa 35

Thứ năm 25/05/2017 10:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc thay đổi phòng thi và hình thức thi học phần khóa 35 cụ thể như sau:Học viện Báo chí & Tuyên truyền