Thứ sáu 17/08/2018 02:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Thứ hai 31/07/2017 09:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền