Thứ sáu 17/08/2018 02:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách sinh viên K33 và K35B nợ tiền học phí

Chủ nhật 18/06/2017 20:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách sinh viên K33 và K35B nợ tiền học phí cụ thể như sau:

- Danh sách sinh viên K33

- Danh sách sinh viên K35B

Học viện Báo chí & Tuyên truyền