Thứ tư 26/09/2018 09:52 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 7/2017

Thứ tư 02/08/2017 11:31

Brief introduction the contents of the Journal of Political theories and Communication Issue 7.2017

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

SỐ THÁNG 7 NĂM 2017

 

   LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 7 – 2017

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

Chủ tịch

PGS,TS. TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS. TÔ HUY RỨA

TS. ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS. TẠ NGỌC TẤN

GS,TS. LÊ HỮU NGHĨA

GS,TS. PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS. LƯU VĂN AN

PGS,TS. NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS. HOÀNG ANH

PGS,TS. HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS. LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS. DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS. TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS. NGUYỄN VĂN DỮNG

TS. TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

PGS,TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

MỤC LỤC

Giới thiệu

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

DOÃN THỊ CHÍN - VŨ THỊ KIỀU LY

                       

                  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền  của dân, do dân, vì dân  

Tại đây

NGUYỄN ĐỨC LUẬN

                       

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và sự vận dụng quan điểm đó ở nước ta trong thời kỳ đổi mới

Tại đây

LUU NGỌC TỐ TÂM

                                                                           

                                        

Phát huy vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Tại đây

MẠCH QUANG THẮNG

                                   

Giá trị của tác phẩm “Đời sống mới” với việc định hướng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn hiện nay

 

Tại đây

BÙI THỊ NGỌC LAN

                                   

                                                  

Xây dựng nông thôn mới bền vững - động lực cho phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay

Tại đây

ĐỖ THỊ THU HẰNG

                                   

Thị trường báo chí truyền thông Việt Nam: thực trạng và xu hướng phát triển (Phần 2)

Tại đây

TRẦN TRÍ ĐẠT

Đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng biên tập viên xuất bản ở nước ta

 Tại đây

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

NGUYỄN XUÂN TRUNG

Hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của bức thư Bác Hồ gửi Ban thường trực của Ban Tổ chức “Ngày thương binh toàn quốc”  

 Tại đây

LƯU THÚY HỒNG – VŨ NGỌC QUẢNG

Vai trò của Tổng thống trong quy trình lập pháp của Mỹ - cơ sở hình thành và thực tiễn

 Tại đây

NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN

Những điều cần lưu ý trong sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại

 Tại đây

NGUYỄN ĐỒNG ANH

Chuyển mình của truyền hình trong kỷ nguyên kỹ thuật số

 Tại đây

BÙI CHÍ TRUNG – NGUYỄN THỊ HỒNG XOAN

Nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình về người yếu thế

 

 Tại đây

PHẠM THỊ MAI LIÊN

Mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp - nhìn từ góc độ kinh tế báo chí và truyền thông   

 Tại đây

TRẦN THỊ THANH HUYỀN – DƯƠNG THỊ HÀO

Trò chơi ngôn ngữ trong việc dạy và học tiếng Anh     

 Tại đây

PHẠM HƯƠNG TRÀ

Lồng ghép thông tin về biến đổi khí hậu vào giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

 Tại đây

TÔ VĂN PHÚ

Tuyên truyền phòng, chống, mê tín, dị đoan trong sinh hoạt tôn giáo của Phật tử ở Ninh Bình hiện nay

 Tại đây

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

THÂN MINH QUẾ

Hoạt động thanh tra giáo dục  ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang                        

 Tại đây

NHÂN VẬT – DI SẢN

 

CHUÔNG LÀNG BÁO: Nghề nguy hiểm

 

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

 

ẢNH CỦA BẠN

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

 

THÔNG TIN HỘI THẢO

 

 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

 

MỤC LỤC TIẾNG ANH

 

 

Xem thêm:

Mở đầu chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi là bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền” của tác giả Doãn Thị Chín – Vũ Thị Kiều Ly. Tác giả khẳng định: đạo đức và pháp luật không chỉ có vai trò quan trọng mà còn có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động và bổ sung nhau trong phạm vi điều chỉnh hành vi của con người và các mối quan hệ xã hội. Nội dung của pháp luật chứa đựng nội dung, tinh thần của đạo đức. Đạo đức là cơ sở để xây dựng pháp luật, pháp luật củng cố, bảo vệ những tư tưởng, quan điểm, quy tắc đạo đức phù hợp với điều kiện xây dựng nhà nước qua mỗi thời kỳ của lịch sử. Đây cũng chính là những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân được các tác giả phân tích trong bài viết này.

Tác giả Lưu Ngọc Tố Tâm với bài viết “Phát huy vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay”. Quyền con người hay “nhân quyền” là một giá trị cơ bản và quan trọng của nhân loại. Đó là thành quả của sự phát triển lịch sử, là đặc trưng của xã hội văn minh bởi nó ghi nhận và bảo đảm thực hiện các quyền thiêng liêng, vốn có của mỗi cá nhân con người, nhằm đảm bảo con người có một cuộc sống có chất lượng và phẩm giá. Tuy nhiên, quyền con người cũng là một quy phạm pháp luật, vì thế nó đòi hỏi tất cả mọi thành viên trong xã hội phải tuân theo nhằm đảm bảo các vấn đề an ninh về quyền con người ở mức độ tối ưu.

Bài viết “Giá trị của tác phẩm “Đời sống mới” với việc định hướng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn hiện nay” của tác giả Mạch Quang Thắng, cho rằng: Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh là nhiệm vụ rất quan trọng của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trung ương Đảng và Chính phủ đã có chủ trương lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ này với mục tiêu làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn, phù hợp với văn minh công nghệ trên cơ sở kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời xóa bỏ những giá trị phản văn hóa từ dòng chảy lịch sử trong đời sống đất nước; khắc phục những yếu kém nảy sinh trong quá trình đổi mới. Trong tiến trình này, những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh từ tác phẩm “Đời sống mới” thật sự quý báu. Tuy ra đời năm 1947, nhưng tác phẩm này có ý nghĩa lâu dài và vẫn còn có giá trị định hướng cho việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn hiện nay.

Tác giả Bùi Thị Ngọc Lan với bài viết “Xây dựng nông thôn mới bền vững - động lực cho phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay” đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, bất cập sau 05 năm cả nước triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn I: 2011 - 2015). Bước sang giai đoạn II (2016 - 2020), xây dựng nông thôn mới chỉ thực sự có giá trị, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển đất nước khi đảm bảo xây dựng nông thôn mới bền vững... Đây chính là mục tiêu, là động lực thôi thúc cả nước và mỗi người dân phấn đấu để thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng tích cực, đồng thời góp phần vào mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Ngoài ra chuyên mục còn mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin bổ ích từ những bài viết của tác giả Nguyễn Đức Luận “Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và sự vận dụng quan điểm đó ở nước ta trong thời kỳ đổi mới”; bài viết “Thị trường báo chí truyền thông Việt Nam: thực trạng và xu hướng phát triển (Phần 2)” của tác giả Đỗ Thị Thu Hằng; “Đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng biên tập viên xuất bản ở nước ta trong môi trường cạnh tranh của xuất bản điện tử” của tác giả Trần Chí Đạt.

Chuyên mục Thực tiễn – Kinh nghiệm, mở đầu là bài viết “Hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa của bức thư Bác Hồ gửi Ban thường trực của Ban Tổ chức “Ngày thương binh toàn quốc” của tác giả Nguyễn Xuân Trung. Bài viết khái lược hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của bức thư được Bác Hồ viết ngày 17.7.1947 gửi Ban thường trực của Ban tổ chức “Ngày thương binh toàn quốc”. Đây cũng được coi là bức thư tiêu biểu trong nhiều bức thư, bài nói chuyện, bài viết thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tình cảm tri ân tới những người đã hy sinh quên mình vì Tổ quốc của Người. Thực hiện lời căn dặn của Người cũng như đạo lý “uống nước nhớ nguồn”,  Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn đang dồn tâm huyết, tình cảm vào công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng vì đây là nền tảng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước.

Lưu Thúy Hồng – Vũ Ngọc Quảng với bài viết “Vai trò của Tổng thống trong quy trình lập pháp của Mỹ - cơ sở hình thành và thực tiễn”. Vai trò của tổng thống Mỹ trong quy trình lập pháp được các tác giả lý giải dựa trên các cơ sở hình thành (gồm quy định trong thể chế chính trị, quá trình xây dựng Hiến pháp, nguồn gốc quyền lực của tổng thống, nhược điểm cố hữu trong hệ thống lập pháp, văn hoá chính trị Mỹ, quyền lực và ảnh hưởng chính trị trên thực tế của tổng thống Mỹ) và trên thực tiễn với việc tổng thống Mỹ luôn thể hiện tốt vai trò của mình trong quy trình lập pháp: từ lúc đưa ra dự thảo đến việc ban hành văn bản luật.

Bài viết “Những điều cần lưu ý trong sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Nguyễn Thị Thương Huyền cho bạn đọc lĩnh hội được việc trong quy trình hội nhập quốc tế, công tác đối ngoại luôn là vấn đề được Đảng và nhà nước ta  quan tâm, đặc biệt là công tác truyền thông. Báo chí truyền thông là cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với thế giới, đồng thời là cầu nối gắn kết kiều bào hướng về tổ quốc. Mặc dù đã đổi mới về nội dung và hình thức, chủ động hơn trong vấn đề cung cấp thông tin. Tuy nhiên, trước những đòi ngày càng cao của đối tượng công chúng đặc thù, sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại phải đáp ứng được những đặc điểm của sản phẩm báo chí nói chung và đặc trưng của sản phẩm báo chí đối ngoại nói riêng.     

  Bài viết “ Lồng ghép thông tin về biến đổi khí hậu vào giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII” của tác giả Phạm Thị Hương Trà tập trung phân tích sự cần thiết phải lồng ghép thông tin về biến đổi khí hậu (BĐKH) vào giảng dạy cho đối tượng là các nhà truyền thông và truyền thông về BĐKH trong tương lai. Điều này càng đặc biệt cần thiết trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, BĐKH gây thiệt hại nặng nề trong thực tế cũng như trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta đã nêu. Đồng thời, tóm lược một số cách thức lồng ghép thông tin về BĐKH, các sản phẩm, các công trình nghiên cứu đã được thực hiện ở 9 khoa của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng những khó khăn của giảng viên trong quá trình giảng dạy vấn đề này trên giảng đường.

Bên cạnh đó, chuyên mục còn có những bài viết: Tiếp đến là bài viết “Chuyển mình của truyền hình trong kỷ nguyên kỹ thuật số” của tác giả Nguyễn Đồng Anh; “Nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình về người yếu thế” của tác giả Bùi Chí Trung-Nguyễn Hồng Xoan; bài viết “Mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp - nhìn từ góc độ kinh tế báo chí và truyền thông” của tác giả Phạm Thị mai Liên; “Trò chơi ngôn ngữ trong việc dạy và học tiếng Anh” của tác giả Trần Thị Thanh Huyền – Dương Thị Hào; “Tuyên truyền phòng, chống, mê tín, dị đoan trong sinh hoạt tôn giáo của Phật tử ở Ninh Bình hiện nay” tác giả Tô Văn Phú.

Chuyên mục Thông tin – Tư liệu có bài viết “Hoạt động thanh tra giáo dục ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang” của tác giả Thân Minh Quế.  Với bài viết này, tác giả cho chúng ta thấy, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đã rất chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm tích cực vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế, bất cập; từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế.                     

Ngoài ra còn có các chuyên mục:

NHÂN VẬT – DI SẢN

CHUÔNG LÀNG BÁO

ẢNH CỦA BẠN

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

GIỚI THIỆU SÁCH

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

THÔNG TIN HỘI THẢO

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

MỤC LỤC TIẾNG ANH

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

The Contents of the Journal of Political theories and Communication Issue 7.2017

 

The Editorial Board of Journal of Political Theories and Communication would like to introduce to readers the Contents of Issue 7- 2017:

The fist article of Research – Discussion Category is the article of Doan Thi Chin and Vu Thi Kieu Ly: Ho Chi Minh's thought on the relationship between ethics and law in building the rule of law socialist State. The authors confirmed: Ethics and law do not only play important roles but also have a dialectical relationship with each other, interacting and complementing within the scope of human behaviors and social relationships. The content of the law contains the essence and the spirit of ethics. Ethics is the basis for building law and law helps strengthen and protect moral beliefs, attitudes and norms that are consistent with the conditions of state construction through each period of history. This is also the core values ​​of Ho Chi Minh's thought on the relationship between morality and law in building the rule of law socialist State of the people, by the people, for the people that is analyzed by the authors in this article.

Luu Ngoc To Tam has an article: Promotion of the role of law in ensuring human rights in Vietnam today. According to the author, human rights are a fundamental and important value of mankind. It is the result of historical development, a characteristic of civilized society because it recognizes and ensures the realization of the spiritual rights inherent in every individual human being to ensure them living with quality and dignity. Human rights are, however, a legal norm, so it requires all members of society to abide to ensure optimal human rights security issues. Therefore, in order to promote the role of law in ensuring human rights in Vietnam is now one of the important tasks in the successful building of the socialist rule-of-law state.

The current neo-rural and civilised urban oriented values in the work “New life” of Mach Quang Thang indicated that: Constructing neo-rural and civilized urban is the essential task in the cause of constructing socialism in Vietnam. The Party Political Bureau and Government has been leading and implementing this task with the goals of creating the wellbeing for the People, approaching the development in technology with the heritage from advance cultural values and the removal of disadvantaged spiritual cultural values from national lives; correcting the inappropriateness emerging from Doi Moi. In this process, guidance of Ho Chi Minh, being embedded in his publication “New Life” is invaluable. Although it was published in 1947, its values have been continuously effective in providing guidance for construction of neo-rural and civilized urban today. 

Bui Thi Ngoc Lan is the author of the paper named: Constructing sustainable neo-rural – motivation for developing the Vietnamese agriculture currently focuses on evaluating the achievements and shortcomings after five years of implementing the National Target Program of Neo-Rural Development (period I: 2011 - 2015). Stepping into stage II (2016 - 2020), constructing neo-rural is really valuable goals and motivation for the development of the country when ensuring the sustainable neo-rural. This is the goal and motivation for the whole country and every citizen to strive to change appearance of rural positively, as well as contributes to the goal of building prosperity, strong country, democratic, equitable and civilized society.

 Apart from it, this Category also bring to readers many useful information from the papers including: Ho Chi Minh's point of view on multi-sector economy development and the manipulation of that view in our country during the renewal period of Nguyen Duc Luan, Vietnamese press and media market: Situation and development trend (Part 2) of As.Prof. Dr Do Thi Thu Hang, Renovating the method of training and fostering publishing editors in our country of Tran Chi Dat.

The opening of the Practice – Experience Category is the article: Circumstances, content and meaning of the letter Uncle Ho sent to the Permanent Board of the Organizing Committee "The National Day of war invalids". The article briefly states the occuring circumstances, content and significance of the letter written by Uncle Ho on July 17, 1947 sent to the Permanent Board of the Organizing Committee “The National Day of War Invalids”. This is also considered a typical letter among many letters, speeches, articles expressing the rituals of “when drink water, remember the source" and gratitude to those who have sacrificed themselves for their country of Uncle Ho. To carry out his instructions as well as the principle of when drink water, remember the source", the Party, the State and our people are still devoting their hearts and minds to the gratitude works to war invalids, martyrs and people who are having merits for the national revolution as it is the foundation for strengthening the national solidarity, the basis for maintaining stable socio-political and national development.

Luu Thuy Hong and Vu Ngoc Quang are the authors of the paper named: Role of the president in legislative process of the United State - foundations and practices. The paper indicated that President of the United State is considered to be the most powerful person in the US as the head of state and the head of the executive branch. Moreover, he plays an important role in the legislative process - the power in nature belonging to the Parliament. The author explains his role basing on some foundations (such as polity, deficiency of the legislative system, process of making the Constitution, the power and political influence of the President in reality) as well as the practices of the President's role in the legislative process: from giving draft to promulgating a law.

The article Cautions in external press production of Nguyen Thi Thuong Huyen helps readers know that, during the process of international integration, foreign affairs and especially external communication have always been a concern of Vietnam Communist Party and State. Journalism communication is a bridge promoting the image of Vietnam to the world as well as a bridge connecting Vietnamese overseas towards the country. External press products of Vietnam have had remarkable innovations inboth content and form, and journalists have been more proactive providing information. However, the increasing need of public demands external press products to fully portrait the characteristics of a press product in general and the characteristics of an external press product in particular.

Integrating information on climate change into teaching at the Academy of Journalism and Communication in the spirit of Resolution of the 12th Party Congress of Pham Thi Huong Tra focuses on analyzing the need to integrate information on climate change in teaching for future communicators. This duty is especially necessary in the context of natural disasters, epidemics and climate change cause serious damage in reality as well as in the context our Party pays so much attention to this issue, that is stated in the Document of the 12th National Party Congress. The author also briefly introduces some ways of integrating climate change information, products and research works that have been implemented by 9 faculties of the Academy of Journalism and Communication and the difficulties of trainers in teaching this subject.

In addition, there are other articles in the Category named: Changing of television in technical era of Nguyen Dong Anh; Improving television show quality on vulnerable groups of Bui Chi Trung – Nguyen Hong Xoan,  The relationship between journalism and enterprises - from the perspective of journalism and media economics of Pham Thi Mai Lien; Language games in teaching and learning English of Tran Thi Thanh Huyen – Duong Thi Hao; Propaganda and prevention of superstition in the religious activities of Buddhists in Ninh Binh today of To Van Phu.

The Information – Document Category introduces the article: Educational inspection activities at Politics School of Bac Giang province of Than Minh Que.  According to the author, in the education and training management, inspection, checking and supervision are inevitably objective and play very important roles. At provincial political schools, these activities are carried out with the objective of properly evaluate the work of faculties, departments, lecturers and students. In this article, the author stated that Bac Giang Political School has paid great attention to the inspection, checking and supervision; However, besides that positive achievement, there are still some shortcomings; From there, the authors offered some solutions to promote the achievements and overcome the shortcomings.

 The Issue 7 also provides readers with meaningful information in many Categories such as:

VILLAGE ALARM BELLS

EVENTS – COMMENTARY

FIGURE – HERITAGE

YOUR PHOTOGRAPHS

THE WORLD IN THE HOLLOW OF YOUR HANDS

BOOK REVIEW

CONFERENCE INFORMATION 

RESEARCH TOPICS 

ENGLISH ABSTRACTS

Sincerely introduce to the readers!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền