Thứ sáu 17/08/2018 18:35 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 12/2017

Thứ sáu 05/01/2018 11:04

Brief introduction the contents of the Journal of Political theories and Communication Issue 12.2017

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ THÁNG 12 NĂM 2017

 


LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG TẠP CHÍ XUẤT BẢN HẰNG THÁNG SỐ THÁNG 12 – 2017

ISSN: 1859 – 1485

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch

PGS,TS TRƯƠNG NGỌC NAM

Phó Chủ tịch

PGS,TS PHẠM HUY KỲ

Ủy viên

PGS,TS TÔ HUY RỨA

TS ĐINH THẾ HUYNH

GS,TS TẠ NGỌC TẤN

GS,TS LÊ HỮU NGHĨA

GS,TS PHẠM VĂN ĐỨC

PGS,TS LƯU VĂN AN

PGS,TS NGUYỄN VŨ TIẾN

PGS,TS HOÀNG ANH

PGS,TS HOÀNG ĐÌNH CÚC

PGS,TS LƯƠNG KHẮC HIẾU

GS,TS DƯƠNG XUÂN NGỌC

PGS,TS TRẦN VĂN HẢI

PGS,TS NGUYỄN VĂN DỮNG

TS TRẦN XUÂN HỌC

 

Tổng biên tập:

PGS,TS. PHẠM HUY KỲ

 

Phó Tổng biên tập:

PGS,TS. TRƯƠNG THỊ KIÊN

PGS,TS. PHẠM MINH SƠN

 

Tòa soạn:

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37.546.936 máy lẻ 414

Fax: 04.37548.949

Giấy phép xuất bản:

Số 244/GP-BVHTT cấp ngày 8.5.2001

Email: llcttt1994@yahoo.com.vn

 

 

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

NGUYỄN HỮU ĐỔNG

                  

Nhận diện và phòng chống lãng phí từ gốc rễ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tại đây

LƯƠNG KHẮC HIẾU

                  

Từ những lời dạy của Bác Hồ suy nghĩ về mục tiêu đào tạo phẩm chất chính trị, đạo đức cho giảng viên lý luận chính trị hiện nay   

Tại đây

NGUYỄN HỒNG SƠN

Quan điểm của Đảng về thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

Tại đây

VŨ TUẤN HÀ

Ảnh hưởng của dư luận xã hội tới hoạt động lập pháp của Quốc hội thông qua các PTTTĐC

Tại đây

TRẦN THỊ VÂN ANH

Một số đặc điểm phong cách chính luận báo chí

của Hoàng Tùng qua các tác phẩm truyền thông chính sách của Đảng và Nhà nước

Tại đây

PHẠM THỊ THÀNH

                  

Đóng góp của Phan Khôi trong nghiên cứu những vấn đề học thuật trên báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Tại đây

NGUYỄN THI TRƯỜNG GIANG - NGUYỄN THY LỆ

Vấn đề vi phạm nguyên tắc “Suy đoán vô tội” trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay

Tại đây

LƯU HỒNG MINH - PHẠM VÕ QUỲNH HẠNH

Thanh niên hiện nay với Internet và mạng xã hội

Tại đây

CAO THỊ DUNG

Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin góp phần phòng, chống tham nhũng

Tại đây

THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM

 

HOÀNG ANH

Những biểu hiện về sự khó hiểu trong sử dụng ngôn từ của nhà tuyên truyền

Tại đây

LÊ THỊ NHÃ

Đào tạo chuyên ngành báo in trong bối cảnh bùng nổ các loại hình truyền thông

Tại đây

ĐINH THỊ XUÂN HÒA

Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên báo điện tử

Tại đây

NGUYỄN TIẾN VỤ

Một số vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển báo chí địa phương Việt Nam trong xu thế truyền thông đa phương tiện

Tại đây

VŨ VĂN ĐIỆP

Tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức công vụ của đội ngũ công chức nước ta hiện nay   

Tại đây

TRẦN THỊ HƯƠNG

Công tác tuyên giáo trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay

Tại đây

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Cải cách hành chính cần đồng bộ, kiên quyết  

Tại đây

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

LƯU VĂN QUẢNG

Hoạt động đảng phái của các đảng cầm quyền trong Quốc hội Mỹ

Tại đây

ĐỖ THU HIỀN

Những quy định mới của bộ luật hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

 Tại đây

NHÂN VẬT – DI SẢN

CHUÔNG LÀNG BÁO: Russiagate hay hoang tưởng

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

ẢNH CỦA BẠN

GIỚI THIỆU SÁCH

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

HỘI THẢO KHOA HỌC

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

MỤC LỤC TIẾNG ANH

 

Xem thêm:

Mở đầu chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi là bài viết “Nhận diện và phòng chống lãng phí từ gốc rễ theo tư tưởng Hồ Chí Minh của tác giả Nguyễn Hữu Đổng. Phòng, chống lãng phí là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được Đảng xác định tại Đại hội lần thứ XII. Lãng phí là hiện tượng diễn ra ở mọi quốc gia trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, lãng phí ở mỗi quốc gia lại có mức độ, quy mô khác nhau. Để có biện pháp phòng, chống hiệu quả, điều quan trọng là cần phải nhận thức rõ nội hàm bản chất, tức nhận diện và phòng chống lãng phí từ “gốc rễ”(1). Bài viết chủ yếu phân tích, làm rõ bản chất, các chủ thể, tính chất, hành vi, nguồn gốc và tác hại của hiện tượng lãng phí đối với phát triển đất nước; đồng thời, nêu ra thực trạng, đề xuất một số giải pháp để phòng chống lãng phí từ gốc rễ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tiếp đến, bài viết “Từ những lời dạy của Bác Hồ suy nghĩ về mục tiêu đào tạo phẩm chất chính trị, đạo đức cho giảng viên lý luận chính trị hiện nay của tác gỉa Lương Khắc Hiếu. Từ những lời dạy sâu sắc của Bác Hồ, cùng với những kinh nghiệm quý báu giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị (LLCT) và khoa học chính trị nhiều năm, tác giả đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế chung của việc đào tạo giảng viên LLCT; từ đó đưa ra bốn giải pháp nhằm đào tạo đội ngũ giảng viên LLCT đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển; truyền bá và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhạy bén, sắc sảo, kiên định trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và của cách mạng nước ta.

Bài viết “Quan điểm của Đảng về thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở Việt Nam thời kỳ đổi mới” của tác giả Nguyễn Hồng Sơn cho rằng: Công bằng xã hội là mục tiêu, khát vọng và là thước đo những thành tựu của con người trong quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển xã hội. Ở nước ta, từ năm 1986 đến nay, Đảng đã chủ trương thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Có thể nói, việc thực hiện công bằng xã hội ở nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội… Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực vẫn còn không ít tiêu cực, bất công xã hội đòi hỏi Đảng ta tiếp tục tổng kết, đề ra những chủ trương, đường lối phù hợp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công bằng xã hội.

Nhóm tác giả Nguyễn Thị Trường Giang – Nguyễn Thy Lệ với bài viết “Vấn đề vi phạm nguyên tắc “Suy đoán vô tội” trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay” đã chỉ rõ nguyên tắc “suy đoán vô tội” là một nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, theo đó một người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi tội của họ được chứng minh theo trình tự, thủ tục luật định và có bản án kết luận của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Việc một số tờ báo mạng điện tử và nhà báo thời gian qua không tuân thủ nguyên tắc “suy đoán vô tội” trong hoạt động nghề nghiệp không những ảnh hưởng đến uy tín của báo giới mà còn vi phạm quyền con người, làm nhiễu loạn thông tin và gây khó khăn cho các cơ quan chức năng tìm ra sự thật. Bài viết đưa ra những biểu hiện và một số giải pháp giúp nhà báo luôn tuân thủ nguyên tắc “suy đoán vô tội”

Bài viết “Thanh niên hiện nay với Internet và mạng xã hội” của nhóm tác giả Lưu Hồng Minh – Phạm Võ Quỳnh Hạnh một lần nữa khẳng định, Internet hiện đang là kênh thông tin không thể thiếu đối với mọi người. Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ trên toàn thế giới đặc biệt là mạng xã hội đã và đang xâm nhập, phát triển với tốc độ chóng mặt. Mạng xã hội được coi là sản phẩm của Internet và tuy ra đời sau, nhưng nó tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau và ảnh hưởng rất lớn đến sự giao tiếp của con người. Các kết quả nghiên cứu trên cho thấy, xu hướng sử dụng Internet, nhất là mạng xã hội ngày càng chiếm ưu thế trong cuộc sống. Đặc biệt, thanh niên là nhóm đối tượng sử dụng Internet và mạng xã hội cao hơn so với các nhóm tuổi khác. Số lượng người sử dụng và thời gian người ta dành cho các hoạt động này ngày càng cao làm cho các thời gian tiếp cận với các phương tiện truyền thông đại chúng (TTĐC) truyền thống khác.

Ngoài ra, trong chuyên mục này, bạn đọc còn được tiếp cận với những nghiên cứu, tìm tòi mới của các tác giả, qua các bài viết sau: “Ảnh hưởng của dư luận xã hội tới hoạt động lập pháp của Quốc hội thông qua các PTTTĐC – Vũ Tuấn Hà; “Một số đặc điểm phong cách chính luận báo chí của Hoàng Tùng qua các tác phẩm truyền thông chính sách của Đảng và Nhà nước- Trần Thị Vân Anh;  “Đóng góp của Phan Khôi trong nghiên cứu những vấn đề học thuật trên báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX”- tác giả Phạm Thị Thành; “Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin góp phần phòng, chống tham nhũng” – Cao Thị Dung;

Chuyên mục Thực tiễn – Kinh nghiệm kỳ này gửi đến bạn đọc các bài viết đáng chú ý như: “Những biểu hiện về sự khó hiểu trong sử dụng ngôn từ của nhà tuyên truyền” của tác giả Hoàng Anh. Ngôn từ là phương tiện quan trọng hàng đầu (trong nhiều trường hợp là duy nhất) của nhà tuyên truyền. Nếu sản phẩm ngôn từ của nhà tuyên truyền gây khó hiểu thì những nội dung, thông điệp mà nó chuyển tải sẽ không thể lan tỏa nhanh, tác động mạnh mẽ và tích cực tới công chúng, tức là không đạt hiệu quả giao tiếp như mong đợi. Khi đó, nhà tuyên truyền không thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc mong muốn của mình là góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của những người liên quan.

Bài viết “Đào tạo chuyên ngành báo in trong bối cảnh bùng nổ các loại hình truyền thông” của tác giả Lê Thị Nhã chỉ rõ xu hướng báo chí đa loại hình trong môi trường truyền thông số yêu cầu các cơ sở đào tạo báo chí phải nhanh chóng cải tiến, đổi mới phương thức đào tạo để thích ứng. Riêng với chuyên ngành báo in, những yêu cầu thách thức đặt ra càng bức thiết. Trên cơ sở đặc điểm và thực tiễn phát triển của các loại loại hình báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những điều chỉnh phù hợp trong hoạt động đào tạo, từng bước khẳng định uy tín và giá trị của báo in trong bối cảnh bùng nổ các loại hình truyền thông mới.

Bài viết “Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên báo điện tử” của tác giả Đinh Thị Xuân Hòa đã đưa ra 9 giải cho để nâng cao hiệu quả trong tuyên truyền phòng chống tham nhũng... Hiện nay, tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng đang là vấn đề rất được quan tâm ở Việt Nam. Tình trạng tham nhũng diễn biến ngày càng phức tạp, với những biểu hiện hết sức tinh vi. Tuy nhiên, để làm tốt việc phát hiện và chống tham nhũng đó cần sự nhận thức, sự nỗ lực không ngừng của các nhà báo báo, các cơ quan báo chí, đặc biệt là báo điện tử - tờ báo có nhiều ưu thế về kỹ thuật và công nghệ

 Ngoài ra, bạn đọc còn được lĩnh hội nhiều kiến thức qua các bài viết như: “Một số vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển báo chí địa phương Việt Nam trong xu thế truyền thông đa phương tiện ” – Nguyễn Tiến Vụ; “Tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức công vụ của đội ngũ công chức nước ta hiện nay” – Vũ Văn Điệp; “Công tác tuyên giáo trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay” – tác giả Trần Thị Thu Hương; “Cải cách hành chính cần đồng bộ, kiên quyết” – tác giả Nguyễn Mạnh Cường.

Chuyên mục Thông tin – Tư liệu kỳ này giới thiệu đến bạn đọc 2 bài viết: “Hoạt động đảng phái của các đảng cầm quyền trong Quốc hội Mỹ” của tác giả Lưu Văn Quảng. Và bài viết “Những quy định mới của bộ luật hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” của tác giả Đỗ Thu Hiền.

 Ngoài ra còn có các chuyên mục:

NHÂN VẬT – DI SẢN

 CHUÔN LÀNG BÁO

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

ẢNH CỦA BẠN

GIỚI THIỆU SÁCH

THẾ GIỚI TRONG LÒNG BÀN TAY

THÔNG TIN KHOA HỌC

TÓM TẮT TIẾNG ANH

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

The Journal of Political Theories and Communication Issue 12.2017 includes many quality articles, partly meet the need of readers:

Opening this issue, in the Research – Discussion Category, the Journal would like to introduce the paper: Identify and prevent wastefulness from the root according to Ho Chi Minh’s thought of the author Nguyen Huu Dong. According to the author, preventing wastefulness is one of the core tasks identified by the Party at the 12th National Congress. Wastefulness is a phenomenon that occurs in every country in modern societies. However, in each country, wastefulness has different levels and scales. In order to have effective measures in preventing and fighting again wastefulness, it is important to be clearly aware of the inner nature, to identify and prevent wastefulness from the "root". The paper focuses on analyzing, clarifying the nature, subjects, characteristics, behavior, origins and the harmful consequences of wastefulness phenomenon to the country’s development; simultaneously, presenting current situation, proposing some solutions to prevent wastefulness from the root according to Ho Chi Minh’s thought.

The next paper named: Some thoughts about the contemporary goal of training of political virtues and qualities for the political theory lecturers on the basis of the Uncle Ho’s teachings of the author Luong Khac Hieu. From the insightful teachings of Uncle Ho, along with valuable experiences drawn from political theories and science teaching and researching for many years, the author points out the common shortcomings regarding the training of political theory lecturers; on which basis, the author offers four solutions to train lecturers in political theory in order to meet the requirements of the development cause, disseminate and apply creatively Marxism-Leninism, Ho Chi Minh's thoughts, the Party’s paths and views, the State’s laws and policies, become sensitive, sharp, consistent in protecting ideological foundation of the Party and the country’s revolution.

With the viewpoint: social equality is the goal, the aspiration and the measure of human achievements in the social struggle, building and development processes, Nguyen Hong Son in the paper The Party's viewpoint on social justice in the context of market economy and international integration in Vietnam in the renovation period assumes that in Vietnam, since 1986, the Party had a policy implementing social justice in the context of developing the socialist-oriented market economy and international integration. It can be said that, implementing social justice in our country has achieved important achievements, contributing to improve the material and spiritual lives of people, maintaining political and social stability... However, in addition to positive side, there are still a lot of negativities and social injustice, which requires the Party to continue reviewing and proposing appropriate guidelines and policies to implement social justice more effectively.

The author Vu Tuan Ha with the paper named The influence of public opinion on legislative work of the National Assembly through Mass Media indicates that Public opinion plays an important role in legislative activity of the National Assembly because the Vietnamese National Assembly is an institution that symbolizes for democracy. In those legislative phases of the Congress, the influence of public opinion is all made visible via the mass media. The relationship between public opinion and mass media in terms of legislative activities of the National Assembly is dialectical. Mass media provides objective, public, comprehensive and timely information in order to form public opinion on the legislative activities of the National Assembly; meanwhile, public opinion will also have reversible impacts on the legislative activity of the National Assembly and set new requirements for operating this system via mass media.
As for communication field, Tran Thi Van Anh has the paper named: Some features of Hoang Tung's press commentary style as reflected in his communication works of the Party and the State’s policies. Press commentaries has very well performed communication tasks regarding the policy and the social consensus of the Party and State throughout the long history of the Vietnamese revolution. Among the great writers on press commentaries, journalist Hoang Tung has created a typical commentary style and is a model for young generation of journalists who specialize in commentaries to follow. In the article, the author presents some features of Hoang Tung’s press commentary style in communicating of the Party and the State’s policies.

As for Phan Khoi's contributions to academic studies through Vietnamese press in the first half of the 20th century, the author  Pham Thi Thanh indicates that, in the first half of the twentieth century, Phan Khoi was a prominent journalist, who was famous for his sharpness and frankness. He was also the initiator and participant in many vibrant debates on the media at that time. In which, discussions about academic issues attracted the attention of the public and contemporary scholars. Although there are certain limitations as far as his extremist viewpoints are concerned, it is undeniable that, through journalistic activity, Phan Khoi has proved to be a thoughtful and passionate scholar and ideologist.

The authors Nguyen Thi Truong Giang – Nguyen Thi Le in the paper: Violation of the principle of “innocent speculation" in Vietnam online newspapers today help readers know that, “Innocent speculation" is among the instrumental principles in the Criminal Procedure Code of Vietnam. Accordingly, a person who is accused of being guilty is not guilty until they are proven so after the due process and procedures and the judgment of the Court has come into effect. There is a fact that some online newspapers and journalists do not adhere to the principle of "innocent speculation" in professional activity, which does not only affect the reputation of press but also violates the human rights, causing information confusion and make it difficult for authorities to find the truth. The article gives some expressions and some solutions to help journalists always follow this principle.

Internet is an indispensable information channel for everyone. Social networks are considered to be the products of the Internet. They have affected many different areas and had a great impact on human communication. Base on that facts, Luu Hong Minh and Pham Vo Quynh Hanh conducts the research shows that usage of Internet, especially of social networks has been increasingly popular in people’s life. In particular, the youth are likely to use the Internet and social networks much more than other age groups. The number of users and the time they spend on these activities are increasing, consequently limiting the time for accessing traditional media. Readers can approach those informations in the paper named: The youth today with Internet and social networks.

Ensuring the right to access information contributes to anti-corruption objective is the next paper. According to the author Cao Thi Dung, the right of access to information is the right to read, watch, listen, record, copy and capture information. In the Vietnamese socialist law-governed State, the right of access to information can be specifically understood as citizens have the right to know the guidelines and policies of the Party and the State, to be informed of urgent issues of daily life. The right of access to information is one of the human’s basic rights. Ensuring that citizens can exercise their right of access to information, be protected against violation of the right of access to information as well as skewed information privileges and advantages... is one of the effective ways to contribute to preventing and combating corruption and negativity, as well as addressing democracy and social justice.

The Practice – Experience Category of this issue includes some valuable papers, with the first paper named: Expressions of confusion in propagandists’ use of language of Hoang Anh. Language is the primary means (in many cases it is the unique) of the propagandists. If the language that propagandists utilize is difficult to understand, the contents and messages that are conveyed will not be able to spread quickly or affect the public strongly and positively, meaning that the effectiveness of communication is not achieved as expected. Therefore, the propagandists can not fulfill their task or desire to contribute to changes in terms of the stakeholders’ perception and behaviors.

Discussing about Training print journalism in the context of media explosion, the author Le Thi Nha supposes that, the multi-media trend in the digital media environment requires training institutions of journalism to rapidly innovate and improve their training methods. Particularly with the print journalism, the requirements and challenges posed have come increasingly urgent. Based on characteristics and real development of various types of newspapers, the Academy of Journalism and Communication made appropriate adjustments in training, gradually affirming the prestige and value of the print press in the context of media explosion.

Inoder to improve the effectiveness of anti-corruption communication on online newspapers, Dinh Thi Xuan Hoa has the paper Solutions to improve the effectiveness of anti-corruption communication on online newspapers. The author emphasizes corruption and fighting against corruption are concerned matters in Vietnam at present. Corruption situation is increasingly complicated with sophisticated manifestations. However, the objective of detecting and fighting corruption requires journalists and press agencies, especially online newspapers – which has many technological advantages, to have full awareness and unceasing efforts. In this article, the author mentions nine solutions to improve the effectiveness of anti-corruption communication.

Alongside the rapid growth of digital technology, Vietnam's media system has been making significant changes, marking a deep and comprehensive integration phase into the international journalism. In that inevitable development trend, besides the Central system, the local media have had to change to fit the new conditions for successful integration into the multimedia trend. However, in order to have desired results, the local media system is now facing serious problems, which require a comprehensive and synchronous solution to develop and integrate successfully. The article Some emerging problems and solutions to develop Vietnamese local media in the trend of multimedia communication of Nguyen Tien Vu addresses two key important aspects which include some prominent issues and solutions to develop Vietnamese local media in the trend of multimedia communication today.

In the paper named The impact of market economy on the professional ethics of national civil servants today, after analyzing a number of relevant conceptual tools such as market economy, civil servants and professional ethics, the authors Vu Van Diep points out double-side impacts of the market economy on the professional ethics of civil servants staff in our country, on which basis, to propose some basic solutions to limit negative impacts and promote the positive aspects of market economy regarding the professional ethics of our civil servants staff today. Among others, solutions to promote the positiveness, proactiveness and self-awareness of cadres and civil servants in raising professional ethics under the negative impacts of market economy will basically contribute to create civil servants staff really to become "servants" of the people.

Propaganda and education work is an important activity of the Party, the key field to build and strengthen the political foundation of the regime. Over the recent years, thanks to determining clearly the role and importance of the propaganda and education work, propaganda and education system of Bac Tu Liem district has always been concerned, consolidated and strengthened, having increasingly displayed the effectiveness and efficiency in operation. However, besides the achievements are given by Tran Thi Huong in the paper named: Propaganda and education work in Bac Tu Liem district, Hanoi today, the author also points out some limitations that need to be overcome in the propaganda and education in Bac Tu Liem district in the near future to help propagate, educate, motivate and organize people to accomplish successfully the assigned political tasks.

The next article is Administrative reform should be consistent, determined of the author Nguyen Manh Cuong. In recent times, the issue of streamlining the staff, reordering the machinery and focusing on comprehensive administrative reform to improve the efficiency of work settlement, reduce troublesome and negative procedures, save time for people and enterprises, meet the requirements of international integration and practical social life; simultaneously, to reduce public administrative costs, budget and to prevent wastefulness… become urgent and timely. Based on some empirical database, the author sets out key tasks that need to be implemented to achieve effectiveness in public administration reform, which emphasizes staff streamlining work.

The Information – Document Category  of the issue 12.2017 introduces the paper named Partisan activities of ruling parties in the US Congress of Luu Van Quang. America has a competitive multi-party system. In spite of this, in fact, there are only two major parties which are Democratic and Republican, which have taken turn to control of the state apparatus in this country almost throughout its history. In the American state power structure, Congress is an organ that has the most obvious partisan tendency. The Democratic and Republican’s organizations are also set up in the two Houses of Congress. The party which its partisans take major places in both houses does not only hold senior positions in most of the congressional committees, but also control the working agenda of each house.

New provisions of the Penal code on charges of illegal cross-border transportation of goods and currency of the author Do Thu Hien is the last paper of the Magazine of Political Theories and Communication Issue 12. 2017. The author emphasizes the Penal Code in 2015 marked a new development in legislative activity of our State. To contribute to the propaganda and dissemination of the law, especially penal law, within this article, the author presents new provisions of the Penal Code 2015 which were amended and supplemented in 2017 on illegal transportation of goods and currency across borders in compare to the Penal Code in 1999.

The Issue 12.2017 also provides readers with meaningful informations in many Categories such as:

VILLAGE ALARM BELLS

EVENTS – COMMENTARY

FIGURE – HERITAGE

YOUR PHOTOGRAPHS

THE WORLD IN THE HOLLOW OF YOUR HANDS

BOOK REVIEW

CONFERENCE INFORMATION 

RESEARCH TOPICS 

ENGLISH ABSTRACTS

Sincerely introduce to the readers!

 

 

 

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền