Thứ tư 26/09/2018 03:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC VÀ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Thứ hai 28/03/2016 08:18

 Điện thoại: 04.37.546.963, máy lẻ 804

                   04 38342943               

Email: tlgd.hvbc@gmail.com  

1. Lịch sử phát triển:

Khoa Tâm lý Giáo dục tiền thân là khoa Huấn học của trường Tuyên huấn Trung ương I. Từ năm 1962, khoa đảm nhiệm giảng dạy môn “Nghiệp vụ huấn học” gồm các nội dung:

- Nguyên tắc giảng dạy chính trị

- Nội dung giảng dạy chính trị

- Phương pháp giảng dạy chính trị

- Phương châm lý luận gắn với thực tiễn

Sau đó, khoa đổi tên thành Giáo dục Mác – Lênin, giữ nguyên chức năng nhiệm vụ và nội dung giảng dạy.  

Năm 1982, khi Học viện sáp nhập với trường Nguyễn Ái Quốc 5, khoa Tâm lý - Giáo dục được thành lập. Khoa có nhiệm vụ giảng dạy các môn: Lý luận dạy học, Tâm lý học, Giáo dục học. Trong thời gian từ năm 1982 đến 2006, ngoài các môn trên, khoa còn giảng dạy các môn: Tâm lý học lãnh đạo quản lý, Tâm lý học xã hội...

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Giảng dạy các môn Tâm lý học, Giáo dục học... cho sinh viên các chuyên ngành đào tạo của Học viện.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ đại học để giảng dạy môn giáo dục chính trị cho các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng và đại học trong cả nước.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ đại học, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị, các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền các cấp.

- Tham gia đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị

- Nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động đào tạo

- Tham gia quản lý sinh viên chuyên ngành

2. Cơ cấu và nhân sự:

          Cơ cấu đội ngũ 

          Trưởng khoa:       TS Trần Thị Minh Ngọc

Phó trưởng khoa: ThS. Phan Thị Thanh Hải

           Phó trưởng khoa:          TS. Lý Thị Minh Hằng

Cơ cấu học vị 

Tiến sĩ : 1 người, chiếm 8.3%

Thạc sĩ : 9 người, chiếm 75%, trong đó có 3 người đang được đào tạo NCS

Cử nhân : 3 người, đều đang theo học chương trình đào tạo cao học, chiếm  %,  

3. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

Chuyên ngành đào tạo, trình độ: Giáo dục chính trị trình độ đại học

         Số lượng SV chính quy hiện đang đào tạo tại khoa: 85 SV

         Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Khoa học tâm lý

Khoa học giáo dục

Khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

4. Thành tích hoạt động

Hoạt động giảng dạy

- Tham gia giảng dạy Tâm lý học và Giáo dục học cho hầu hết các lớp tập trung và tại chức của Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

- Giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Giáo dục chính trị tại Học viện.

Kết quả đào tạo 

            Số lượng khoá đã đào tạo: 6 khoá. Số lượng sinh viên: 376 sinh viên

            Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 2 khoá. Số lượng SV đã tốt nghiệp là 77 sinh viên.

            Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp: 100%

          Số sinh viên hiện đang đào tạo : 298 sinh viên

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Thực hiện công trình nghiên cứu khoa học các cấp do khoa và Học viện chủ trì.

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện thực hiện các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo khoa học, thông tin khoa học.

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu 

Đề tài khoa học cấp bộ: «Nhu cầu, thái độ của sinh viên đối với các môn lý luận chính trị ở các trường đại học nước ta hiện nay»

Đề tài cấp cơ sở trọng điểm :

Đề cương bài giảng, Giáo trình, Tài liệu tham khảo các môn học :

ĐCBG Tâm lý học đại cương

ĐCBG Bài tập Tâm lý học             

ĐCBG Lịch sử triết học

ĐCBG Một số chuyên đề triết học

ĐCBG lịch sử các học thuyết kinh tế

 5. Khen thưởng, thành tích

          Khoa liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị lao động tiên tiến”

                  Sinh viên đạt giải nhì, giải: «Sinh viên nghiên cứu khoa học » do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2009.

6. Quan hệ đối ngoại

Khoa đã có quan hệ với các đơn vị:

- Vụ các trường chính trị, Khoa Tâm lý - Giáo dục, các khoa lý luận thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

- Khoa Tâm lý - Giáo dục, khoa lý luận Mác - Lênin thuộc các trường đại học trong địa bàn Hà Nội.

- Một số trung tâm nghiên cứu khoa học Tâm lý, khoa học Giáo dục, khoa học Mác - Lênin.

Liên hệ: 04 38342943     

 


Học viện Báo chí & Tuyên truyền