Thứ hai 23/07/2018 18:41 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Thứ ba 26/11/2013 16:27

Số điện thoại : 043 8330579

 Trong xu thế hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương kiểm định chất lượng dạy và học tại tất cả các trường đại học và cao đẳng, không phân biệt loại hình công lập, bán công hay dân lập. Hiện nay nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước có trung tâm hoặc đơn vị chuyên trách công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng. Vì vậy, việc thành lập Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một nhu cầu tất yếu.

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập từ ngày 01/5/2012. Hoạt động theo Quyết định số 876/QĐ - HVCT - HCQG ngày 26/4/2012 do Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia ký ban hành. Trung tâm  có chức năng tham mưu và trực tiếp điều hành tác nghiệp công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo toàn trường.

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu lãnh đạo Học viện xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động và tổ chức triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng các mặt hoạt động của nhà trường; thực hiện các nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định chung của các cơ quan cấp trên và của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ chung :

1.1. Nghiên cứu, soạn thảo trình lãnh đạo Học viện ký duyệt, ban hành

các văn bản, quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

1.2. Tham gia các khóa tập huấn và tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

1.3. Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

1.4. Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ văn bản, tài liệu về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định.

1.5. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

1.6. Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự. Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Ban theo đúng quy định hiện hành.

1.7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Học viện.

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Học viện giao.

2. Công tác khảo thí:

2.1 Phối hợp với Ban Quản lý Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi học phần theo đúng các quy định.

2.2. Nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo Học viện về việc đổi mới, cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các khoa xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi; tham gia giám sát việc tổ chức bốc thăm, sao in đề thi; bàn giao, cung cấp đề thi theo đúng quy định về bảo vệ tài liệu mật.

2.4. Chủ trì thực hiện công tác chấm thi và lưu trữ kết quả thi học phần. Tham gia thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả thi.

 2.5. Cung cấp các kết quả thi của sinh viên, học viên cho các đơn vị có liên quan trong trường.

3. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo:

3.1. Nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Học viện triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo; giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo của các đơn vị trong nhà trường.

3.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chất lượng đào tạo.

3.3. Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo của Học viện. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá trong toàn trường. Tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan viết báo cáo về đảm bảo chất lượng đào tạo hàng năm.

III.  ĐỊA ĐIỂM

Tầng 2 nhà B2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội

Số điện thoại 04. 38330579

Email: dbclhvbctt@gmail.com

IV.CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN TRUNG TÂM

1.     Ban lãnh đạo Trung tâm:

 - PGS, TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Giám đốc Trung tâm

Phone: 0936689969

Email: hoangoc1976@gmail.com

Nhiệm vụ: phụ trách trung tâm và phụ trách hoạt động khảo thí

- TS. Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Trung tâm

Nhiệm vụ: Phụ trách về Đảm bảo chất lượng đào tạo

Phone: 0906053786

2.     Chuyên viên:

-         Trần Thị Thảo Anh

Phone: 0987987583

Email: thaoanhhvbctt@gmail.com

-         Trần Đình Đức

Phone: 0986912427

Email: suki_ductran@yahoo.com

-         Nguyễn Thị Thanh Hương

Phone: 0912342354

-         Hoàng Việt Linh

Phone: 0986945377

Email: vietlinh.coldman@gmail.com

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền