Thứ tư 15/08/2018 02:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Sứ mạng của Nhà trường

Thứ năm 10/09/2015 16:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là cơ sở đào tạo được xây dựng thành trường đại học trọng điểm của mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Học viện là cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn chất lượng cao trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, báo chí -truyền thông và một số lĩnh vực khoa học và xã hội nhân văn khác.


Học viện Báo chí & Tuyên truyền