Thứ sáu 17/08/2018 02:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm các học phần trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ năm 01/12/2016 17:23Quyết định về việc xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm các học phần trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí & Tuyên truyền