Thứ tư 15/08/2018 20:20 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quy định về việc phúc khảo bài thi học phần

Thứ tư 14/03/2018 14:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quy định về việc phúc khảo bài thi học phần cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền