Thứ sáu 19/01/2018 16:09 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thứ sáu 08/12/2017 10:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ cụ thể như sau:

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí & Tuyên truyền