Thứ sáu 17/08/2018 02:52 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thứ sáu 08/12/2017 10:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây

Học viện Báo chí & Tuyên truyền