Thứ sáu 17/08/2018 02:52 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Các biểu mẫu cho sinh viên

Thứ sáu 08/12/2017 15:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu các biểu mẫu cho sinh viên:

- Mẫu đánh giá kết quả rèn luyện

- Mẫu đơn học song song hai chương trình đại học

- Mẫu đơn xét tốt nghiệp đại học chương trình thứ hai

- Mẫu đơn xin chuyển trường

- Mẫu đơn xin hoãn thi

- Mẫu đơn xin hoãn xét tốt nghiệp

- Mẫu đơn xin kiểm tra lại quy trình chấm

- Mẫu đơn xin tạm nghỉ học

- Mẫu đơn xin tiếp tục học

- Mẫu giấy thanh toán trước khi ra trường

-  Mẫu phiếu đăng ký học phần

- Mẫu phiếu đăng ký HP bổ sung

- Mẫu phiếu xin hủy HP đã đăng ký

- Mẫu phiếu xin rút học phần

- Mẫu thể thức trình bày khóa luận

- Mẫu tổng hợp kết quả rèn luyện sv


Học viện Báo chí & Tuyên truyền