Thứ tư 26/09/2018 16:05 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quy định về việc hướng dẫn sinh viên thực tập kết hợp với đi nghiên cứu thực tế hằng năm của giảng viên

20/03/2018 16:18

Quy định về việc hướng dẫn sinh viên thực tập kết hợp với đi nghiên cứu thực tế hằng năm của giảng viên

Quy định về việc phúc khảo bài thi học phần

14/03/2018 14:47

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quy định về việc phúc khảo bài thi học phần cụ thể như sau:

Quyết định về việc ban hành Quy định phúc khảo bài thi học phần của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

10/03/2018 17:24

Quy chế công tác sinh viên

08/12/2017 15:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng thông báo "Quy chế công tác sinh viên"

Các biểu mẫu cho sinh viên

08/12/2017 15:17

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu các biểu mẫu cho sinh viên:

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

08/12/2017 10:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ cụ thể như sau:

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp

09/11/2017 15:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mẫu đơn xin xét tốt nghiệp cụ thể như sau:

Sổ tay sinh viên 2017

05/11/2017 18:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu Sổ tay sinh viên 2017:

Quyết định về việc Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Đào tạo

01/11/2017 16:50

Mẫu phôi bằng chứng chỉ ngoại ngữ

09/05/2017 10:00

Mẫu phôi bằng Tiến sĩ

20/04/2017 09:50

Mẫu phôi bằng cử nhân

20/04/2017 09:25

Quyết định về việc xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm các học phần trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

01/12/2016 17:23

Sổ tay sinh viên 2016

10/08/2016 18:30

Phôi bằng Thạc sĩ

20/04/2014 09:51