Thứ hai 23/07/2018 18:42 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Phòng Thanh tra

Thứ ba 26/11/2013 15:43

 Số điện thoại: 04 37546963 số máy lẻ 405

I. Giới thiệu

Phòng Thanh tra thành lập ngày 09 tháng 5 năm 2006, theo Quyết định số 304 QĐ-HVBC-TT của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

II. Chức năng, nhiệm vụ

*Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện về công tác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế quy định của Học viện đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Học viện.

*Nhiệm vụ

a. Thanh tra giáo dục – đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học

          - Tham mưu giúp Giám đốc Học viện, tổ chức chỉ đạo công tác thanh tra giáo dục – đào tạo,  hoạt động khoa học của Học viện góp phần đề ra những biện pháp hữu hiệu thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ và hoạt động khoa học của Học viện.

          - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định của Học viện về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và hoạt động khoa học của các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Học viện, giúp Giám đốc Học viện nắm sát tình hình, đề ra những biện pháp chỉ đạo nhằm phát huy, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền.

b.Thanh tra kinh tế - xã hội

          - Tham mưu giúp Giám đốc Học viện tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra kinh tế - xã hội, góp phần đề ra những biện pháp thiết thực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Học viện.

          -Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định của Học viện thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trong các đơn vị, cá nhân thuộc quản lý của Học viện.

c. Tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, tham mưu giúp Giám đốc Học viện giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị với Giám đốc Học viện về xử lý đơn thư thuộc các lĩnh vực    giáo dục - đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, kinh tế xã hội và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Học viện.

d. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện luật phòng chống tham nhũng của đơn vị, tổ chức, cá nhân  thuộc thẩm quyền quản lý của Học viện.

Phối hợp và quan hệ chặt chẽ với Uỷ ban kiểm tra của Đảng uỷ, Ban thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra Công đoàn và các đơn vị chức năng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định của Giám đốc Học viện.

e.Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng phòng: TS Nguyễn Thị Hải Yến.

Trình độ Tiến sĩ: 25%

Trình độ Thạc sỹ: 75%

4. Thành tích trong hoạt động

Từ ngày thành lập tới nay, năm học nào đơn vị cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chi bộ trong sạch vững Mạnh”.

Năm 2017, đạt tập thể lao động xuất sắc, được HVCTQGHCM tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

5. Quan hệ đối ngoại

 Phòng Thanh tra thường xuyên có quan hệ mật thiết với Thanh tra Bộ GD -ĐT, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội,  với Ban Thanh tra Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và với các đơn vị Thanh tra của các Học viện khu vực.

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền