Thứ tư 26/09/2018 04:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thư mời viết bài và báo cáo tham luận hội thảo khoa học

Thứ sáu 04/08/2017 14:21

Khoa Ngoại ngữ Học viện Báo chí và Tuyên truyền mời viết bài và báo cáo tham luận hội thảo khoa học "Phương pháp dạy - học tiếng Anh theo chuẩn đầu ra cho sinh viên không chuyên ngữ"

Học viện Báo chí & Tuyên truyền