Chủ nhật 22/07/2018 02:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiên sĩ : "Nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế hiện nay"

Thứ tư 22/03/2017 16:08

Tên đề tài: Nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế hiện nay

Chuyên ngành: Báo chí học

Mã số: 62. 32 01 01

Nghiên cứu sinh: Phạm Thu Phong

Người hướng dẫn:  PGS, TS. Hà Huy Phượng,  TS. Phạm Văn Thấu

Cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền


NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tạp chí và chất lượng thông tin trên tạp chí nói chung, trên các tạp chí kinh tế nói riêng. Cụ thể, gồm: các khái niệm cơ bản; vai trò và đặc điểm của tạp chí kinh tế; những yêu cầu về chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế… Đây là khung lý thuyết cơ bản, quan trọng để khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

2. Luận án chỉ ra thực trạng chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể, gồm: tổng quan về các tạp chí kinh tế thuộc diện khảo sát, thực trạng chất lượng nội dung, hình thức thông tin và phương thức thông tin trên các tạp chí kinh tế khảo sát; đánh giá về chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế ở Việt Nam hiện nay; những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế; tham khảo kinh nghiệm nâng cao chất lượng thông tin của một số tạp chí kinh tế quốc tế... Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để luận án đưa ra các giải pháp, khuyến nghị khoa học nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. Luận án đưa ra hệ thống các giải pháp, khuyến nghị khoa học nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể, gồm: Yêu cầu, bối cảnh đối với nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế ở Việt Nam hiện nay; giải pháp nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế về nội dung, hình thức và phương thức thông tin; một số khuyến nghị khoa học nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

4. Những kết quả nghiên cứu mới của Luận án là cơ sở lý luận và thực tiễn đối với việc nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí nói chung, tạp chí kinh tế nói riêng. Kết quả nghiên cứu của Luận án là tài liệu tham khảo có giá trị tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay.

 

Hà Nội, ngày   27  tháng  02  năm 2017

 

Đại diện tập thể hướng dẫn                               Nghiên cứu sinh 

 

            PGS,TS. Hà Huy Phượng                                Phạm Thu Phong


SUMMARY OF THE NEW RESEARCH POINTS

OF THE DESSERTATION

 

Title: Improving information quality of Economic Reviews nowadays

Specialization: Journalism

Code: 62. 32 01 01

PhD fellow: Phạm Thu Phong

Advisors:  Assoc. Prof., Dr. Hà Huy Phượng,  Dr. Phạm Văn Thấu

Training institute: Academy of Journalism & Communication

 

New findings of the dissertation

1.The thesis systematically summarizes the theoretical issues of journals and the information quality of journals in general, and of economic reviews in particular. Specifically, the issues include: basic definitions; roles and information of economic reviews; requirements of information quality of economic reviews, etc. This is the general theoretical framework yet it is highly important in the process of analysing and evaluating the information quality of economic reviews in Vietnam nowadays.

2.The thesis points out specific issues related to the information quality of economic reviews in Vietnam nowadays, including: overviews of the studied journals, information delivery methods and information delivery tools of the studied journals; assessment of the information quality of economic reviews in Vietnam nowadays; major factors affecting the information quality of economic reviews; some experiences of improving information quality of international economic reviews. This is a vital realistic foundation for the research to provide solutions and scientific recommendations to improve the information quality of economic reviews in Vietnam nowadays.

3.The thesis summarizes a system of solutions and recommendations to enhance the information quality of economic reviews in Vietnam nowadays. The system improve includes: requirements, contexts and needs to improve the information quality of economic; solutions to some problems that prevent ecenomic reviews to raise their quality; some recommendations to improve the information quality of economic reviews in Vietnam.

4. The new research findings play a fundamental role in theory and in practice with the information quality improvements of journals in genera land of economic reviews in Vietnam in particular. The research results is a valuable reference source for training centers, research institutions of journalism-communication in Vietnam

 

Hanoi, 27 th February 2017

 

Representative of supervisors                                                 PhD Candidate

 

Assoc. Prof., Dr. Hà Huy Phượng                                     Phạm Thu Phong

 Chú ý: 

- Tóm tắt luận án Nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế hiện nay bằng tiếng Việt tại đây.

- Tóm tắt luận án Nâng cao chất lượng thông tin trên các tạp chí kinh tế hiện nay bằng tiếng Anh tại đây.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền