Thứ hai 23/07/2018 18:59 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin tóm tắt kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Quản lý báo chí điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Thứ sáu 24/03/2017 12:05

Tên đề tài: Quản lý báo chí điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chuyên ngành: Báo chí học

Mã số: 60320101

Nghiên cứu sinh: Doãn Thị Thuận

Người hướng dẫn: PGS, TS. Vũ Văn Hà và PGS, TS. Nguyễn Trường Giang

Cơ sở đào tạo: Học viện Báo chí và Tuyên truyên

 NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1.Luận án đưa ra khái niệm báo chí điện tử, quản lý nhà nước về báo chí điện tử  (BCĐT); vai trò của quản lý nhà nước về BCĐT; đặc điểm của quản lý nhà nước về BCĐT; Quan điểm của Đảng, Nhà nước về quản lý BCĐT; nội dung, nguyên tắc quản lý nhà nước về BCĐT; những tiêu chí cơ bản đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về BCĐT. Kết quả nghiên cứu này góp phần làm rõ lý luận cơ bản về BCĐT.

2.Luận án chỉ rõ thực trạng quản lý đối với BCĐT từ năm 2011 đến 2015; những kết quả, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến kết quả hạn chế. Kết quả đánh giá về thực trạng quản lý nhà nước về BCĐT góp phần làm rõ hơn và mới hơn về cách tiếp cận, nhận thức, đánh giá về vai trò QLNN về BCĐT trước tình hình và yêu cầu mới.

3.Luận án nghiên cứu một số mô hình QLBCĐT tiêu biểu của thế giới, trên cơ sở đó gợi ý tham khảo những vấn đề phù hợp với hoạt động QL BCĐT ở Việt Nam; dự báo xu hướng phát triển của BCĐT hiện nay; chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong QLBCĐT ở Việt Nam hiện nay; đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với BCĐT ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

4. Kết quả nghiên cứu mới của luận án góp phần làm phong phú, sinh động hơn về lý luận và thực tiễn QLBCĐT trong bối cảnh thông tin xã hội rất phát triển như hiện nay; làm tài liệu để lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan tham khảo, đưa ra những quyết sách đúng, phù hợp với xu hướng phát triển của BCĐT trong bối cảnh cạnh tranh với các loại hình truyền thông khác trong và ngoài nước; làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy, người học ngành báo chí truyền thông; phóng viên, biên tập viên BCĐT và những ai quan tâm tới chủ đề này; đóng góp số liệu cho các thư viện, trung tâm lưu trữ, nhà văn hóa…

                                                                         Hà Nội, ngày 10/3/2017

   Đại diện tập thể hướng dẫn                                            Nghiên cứu sinh

PGS, TS. Nguyễn Trường Giang                                       Doãn Thị Thuận


LITERATURE REVIEW

Name of Author: Doan Thi Thuan

Topic of Dissertation: Management of electronic media in Vietnam in the current period

Major: Journalism. Reference Number: 60320101

Objects of Dissertation: systemizing the theoretical issues and initially constructing a theoretical framework for the topic; surveying and analyzing the current status of state management on electronic media; indicating results, limitations and shortcomings in the management and the cause of the results, limitations, deficiencies; launching a number of measures and proposals to improve the efficiency of the management of the electronic media, support electronic media to track and better serve the public needs and national interests.

Audience of Dissertation: The audiences of this dissertation are electronic media management department of Vietnam in current period. In Vietnam, the Party leads, directs and orientates journalistic activities, State Administration of Press. Therefore, it comes to managing the state management of electronic media.

Methodologies of Dissertation: literature review; synthesis, statistics, classification; historical comparisons; sociological survey by questionnaire; consultation with experts through seminars and scientific conferences; depth interviews with electronic media managers, agency, and media agency leaders.

Main Results: The thesis contributes to clarify the basic theory of media management in general and electronic media management in specific; launched a number of concepts, contents, methods and management principles electronic media; contributes to improving the efficiency electronic media management; Review the current status of the electronic media management from 2011 to 2015, specifying the results and limitations, weaknesses and its causes; Studying some models of electronic media management in countries, on the basis of the elements that reference in line with electronic media management activities in Vietnam; Forecasts the development trend of the current electronic media, the issues raised in the state management of electronic in Vietnam, and on that basis proposed point of view, orientation, and propose solutions to improve the efficiency of management for electronic media in Vietnam in the current period.

Conclusion: The research results of the thesis contributes to a better and new approaches, awareness, assessment of the role of state management for electronic media relates to the context and new requirements; Thesis is also enriched, more vivid theoretical and practical information electronic media management to amid highly developed society today. For practical contribution, the thesis contributes theoretical studies, reviewing the practice of state management of the electronic media; The research results is a document for leaders of relevant agencies for reference, to deliver accurate policy decisions, in line with the development trend of the electronic media in the context of competition with other forms of media in present and future; Making reference to the teaching staffs, who studied broadcast journalism; Reporters, editors of electronic media and those interested in this subject; Making reference for press agencies and related agencies; Contribute data for libraries, archives, cultural departments ...

Học viện Báo chí & Tuyên truyền