Thứ hai 23/07/2018 18:55 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay”

Thứ tư 30/08/2017 08:50

AJC trân trọng gửi đến bạn đọc thông cáo báo chí Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay”

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay”

Hà Nội - Ngày 30/8/2017, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay”.

Mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tuyên giáo ở nước ta giai đoạn hiện nay; định hướng, đề xuất các khuyến nghị, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tuyên giáo trong thời gian tới.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 78 bài tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các cán bộ tuyên giáo đến từ các cơ quan tuyên giáo ở trung ương và địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước. Các tham luận tập trung vào các chủ đề: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo; tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế đến công tác tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo; thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo; phương hướng và giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở đánh giá nhu cầu xã hội, thực trạng đội ngũ cán bộ và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo hiện nay, các nhà khoa học gợi mở và đề xuất phương hướng, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong tình hình mới. Nhiều nhà khoa học, nhà quản lý đã có những ý kiến sâu sắc về vấn đề liên kết, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; cơ hội việc làm của sinh viên ngành tư tưởng - văn hóa sau khi tốt nghiệp ra trường,...  

Hội thảo là diễn đàn để các nhà  khoa học, các chuyên gia trao đổi kết quả nghiên cứu đồng thời là cơ hội để các cơ quan tuyên giáo, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội chia sẻ kinh nghiệm và khả năng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.  

BAN TỔ CHỨC

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

TS. Nguyễn Đức Luận, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Email: luanvfu@gmail.com                                                                ĐT: 0926311668 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền