Thứ ba 14/08/2018 23:03 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết TW 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học

Thứ tư 29/11/2017 15:05

Hà Nội – Ngày 30/11/2017, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng Nghị quyết TW 5 khóa XII “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học”.

Mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và việc quán triệt, vận dụng Nghị quyết này vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học tại Việt Nam hiện nay. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi và phân tích sâu sắc những vấn đề nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; vấn đề hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; thực trạng và các giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban tổ chức đã nhận được 48 tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý. Tham luận tập trung vào những vấn đề cơ bản như: Một số vấn đề nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhận thức mới về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Trên cơ sở phân tích các quan điểm của của Nghị quyết TW 5 khóa XII, các nhà khoa học đã chia sẻ cách thức vận dụng những quan điểm đó vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học một cách thiết thực và hiệu quả.

Hội thảo là một trong những hoạt động hợp tác giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với các cơ quan tuyên giáo, các trường đại học và viện nghiên cứu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

TS. Nguyễn Đức Luận, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Email: luanvfu@gmail.com                                                            ĐT: 0926311668

Học viện Báo chí & Tuyên truyền