Thứ tư 26/09/2018 21:26 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Chuẩn đầu ra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ hai 13/11/2017 12:28

Đối với bất cứ một cở sở đạo tạo đại học nào thì chuẩn đầu ra nói chung và chuẩn đầu ra ngoại ngữ nói riêng có ý nghĩa quan trọng đối với sản phẩm đào tạo, là một qui định bắt buộc để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp của sinh viên.

Theo Luật Giáo dục đại học 2012: “Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo có đủ điều kiện thì được dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu hoặc tích lũy đủ số tín chỉ theo qui định và đáp ứng chuẩn đầu ra của cơ sở giáo dục đại học thì được hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cấp bằng tốt nghiệp”.

1. Khái niệm về chuẩn đầu ra

Đến nay có rất nhiều khái niệm về chuẩn đầu ra:

“Chuẩn đầu ra là sự khẳng định của những điều kỳ vọng, mong muốn một người tốt nghiệp có khả năng làm được nhờ kết quả của quá trình đào tạo” (Jenkins and Unwin). “Chuẩn đầu ra là lời khẳng định của những điều mà chúng ta muốn sinh viên của chúng ta có khả năng làm, biết, hoặc hiểu nhờ hoàn thành một khóa đào tạo” (New South Wales University, Australia). "Chuẩn đầu ra là sự khẳng định sinh viên tốt nghiệp làm được những gì và kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi cần đạt được của sinh viên" (GS. Nguyễn Thiện Nhân)…

Có thể hiểu rằng, chuẩn đầu ra có thể được xem như lời cam kết của nhà trường đối với xã hội về những kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi, qua đó khẳng định những năng lực lao động cụ thể mà sinh viên sẽ thực hiện được sau khi được đào tạo tại nhà trường. Vì vây chuẩn đầu ra có vai trò và ý nghĩa quan trong đối với một cơ sở giáo dục đào tạo ở nhiều góc độ.

Chuẩn đầu ra có ý nghĩa quan trọng đối với sản phẩm đào tạo, là một qui định bắt buộc để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp của sinh viên. Chuẩn đầu ra Tiếng Anh là một “chuẩn thành phần” của chuẩn đầu ra, không phải với tư cách là một mô đun hay học phần, và bởi tính độc lập tương đối mang tính đặc thù nên có thể xem như một “chuẩn điều kiện”.

Theo Luật Giáo dục đại học 2012: Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo có đủ điều kiện thì được dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu hoặc tích lũy đủ số tín chỉ theo qui định và đáp ứng chuẩn đầu ra của cơ sở giáo dục đại học thì được hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học cấp bằng tốt nghiệp.

2. Vai trò, ý nghĩa và giá trị của chuẩn đầu ra

- Đối với nhà trường

Chuẩn đầu ra là cơ sở để nhà trường xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, đảm bảo sản phẩm đào tạo đáp ứng  nhu cầu nhân lực của xã hội; Thông qua chuẩn đầu ra để  giới thiệu với xã hội năng lực đào tạo của nhà trường, tạo được niềm tin trong sinh viên, phụ huynh, người sử dụng lao động…; Tăng cường khả năng hợp tác giữa nhà trường với xã hội.

Chuẩn đầu ra là cơ sở hỗ trợ công tác đảm bảo chất lượng và hình thành các chuẩn đào tạo; gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giáo dục đại học tạo điều kiện học liên thông và học suốt đời…

- Đối với giảng viên

Chuẩn đầu ra là cơ sở để thiết kế lại nội dung giảng dạy; lựa chọn phương pháp dạy học tích cực, lượng hóa rõ ràng về các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Cũng qua đó thực hiện được tính tích cực trong dạy học.

Chuẩn đầu ra là cơ sở để đổi mới phương pháp học tập tập trung vào người học mà không phải giáo viên: khắc phục một số vấn đề tồn tại gắn với cách truyền thống coi trọng đầu vào trong phát triển chương trình đào tạo, giảng viên dạy những gì mà mình có, nhà trường cung cấp dịch vụ giáo dục có đến đâu thì làm đến đó... là cơ sở nâng cao mối quan hệ Dạy-Học-Đánh giá.

- Đối với sinh viên

Thông qua chuẩn đầu ra, sinh viên lượng hóa được mục đích học tập của mình, xác định cụ thể các yêu cầu đối với bản thân, từ đó không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện theo các chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu của nhà trường và xã hội; Cũng nhờ vậy nên sẽ tăng cường cơ hội học tập, cơ hội việc làm của sinh viên.

- Đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng lao động

Chuẩn đầu ra của các trường là cơ sở để các cá nhân, tổ chức đánh giá khả năng cung ứng nhân lực của các trường, từ đó xác định được nguồn cung cấp nhân lực phù hợp với yêu cầu lao động. Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức sử dụng lao động cũng có thể lựa chọn chính xác nguồn nhân lực tiềm năng cho mình, từ đó phối hợp với các trường thực hiện đào tạo theo địa chỉ, điều này vừa hỗ trợ hoạt động cho các trường, vừa giảm được chi phí và thời gian đào tạo lại của nơi sử dụng nhân lực.

- Đối với xã hội

Xã hội có cơ sở giám sát hoạt động đào tạo của các trường và có quyền đòi hỏi các trường điều chỉnh hoạt động để thực hiện đúng chuẩn đầu ra đã được xác định. Việc thực hiện chuẩn đầu ra giúp xã hội có được nguồn nhân lực chất lượng cao,

3. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Chuẩn đầu ra Tiếng Anh là một “chuẩn thành phần” của chuẩn đầu ra, không phải với tư cách là một mô đun hay học phần, và bởi tính độc lập tương đối mang tính đặc thù nên có thể xem như một “chuẩn điều kiện”.

Sinh viên tốt nghiệp ngoài chuẩn kiến thức chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp đảm bảo các yêu cầu chuẩn về kiền thức chung (hiểu biết nguyên lý cơ bản của triết học Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…), kiến thức chuyên ngành được đào tạo; kỹ năng chuyên môn, nghề nghiệp; thái độ hành vi (lòng yêu nước, yêu đồng bào, tinh thần tự hào dân tộc, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật…); khả năng làm việc sau tốt nghiệp… phải đạt yêu cầu chuẩn đầu ra Tiếng Anh cơ bản sau:

Đốí với các lớp không chuyên

- Có kiến thức nền tảng về cấu trúc ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

- Có kiến thức cơ bản, tổng quát về giao thoa văn hóa.

- Có kiến thức cơ bản về đọc, hiểu tài liệu.

- Có kiến thức khái quát về tiếng Anh chuyên ngành chuyên môn được đào tạo.

- Có khả năng trao đổi, giao tiếp tiếng Anh liên quan đến công việc đang làm, có khả năng đạt điểm tương đương cấp độ B1  theo chuẩn Châu Âu (CEF level) hoặc TOEIC 500.

Đối với các các lớp Ngôn ngữ Anh

- Có kỹ năng phân tích ngôn ngữ về các đặc điểm ngữ âm, hình thái, từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa và nhận diện các điểm tương đồng và khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

- Có khả năng tham gia các nhóm biên dịch Anh-Việt, Việt-Anh các thể loại văn bản thuộc lĩnh vực được đào tạo.

- Thể hiện hiệu quả các kỹ năng dịch đuổi, dịch hội nghị Anh-Việt, Việt-Anh.

- Có khả năng tham gia dịch cabin.

- Có kỹ năng biên-phiên dịch theo nhóm

- Nắm được nguyên tắc, văn hóa ứng xử giao tiếp với người nước ngoài…

- Sau tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các sở ban ngành, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước mà công việc có liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh.

- Có khả năng Tiếng Anh đủ để tiếp tục học tập, nghiên cứu trình độ sau đại học trong và ngoài nước.  

- Có khả năng tự học và làm tốt những công việc có liên quan đến  sử dụng Tiếng Anh chưa học ở nhà trường…

Để đạt được chuẩn đầu ra đó, toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, và sinh viên trong toàn Học viện Báo chi và Tuyên truyền cần phải nỗ lực thực hiện tốt 7 nội dung sau:

Một là, cần làm cho toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên nhận thức sâu sắc rằng xây dựng và thực hiện chuẩn đầu ra nói chung và chuẩn đầu ra về ngoại ngữ nói riêng là một đòi hỏi tất yếu của thời đại hội nhập quốc tế, nhất là khi Cộng đồng ASEAN bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2015, đảm bảo cho người sinh viên khi tốt nghiệp đủ sức hội nhập và cạnh tranh quốc tế, để khỏi bị thua ngay trên sân nhà.

Hai là, việc chọn bài thi quốc tế TOEIC. TOEFL, IELTS hoặc theo chuẩn khung Châu Âu để đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học là cần thiết, phù hợp với xu thế và yêu cầu của thị trường lao động do tính phổ biến, khách quan và được quốc tế công nhận rộng rãi, có thang điểm rộng có thể đánh giá mọi trình độ sử dụng Anh ngữ, tổ chức thi thuận tiện, chi phí hợp lý và tính bảo mật cao. Quy trình triển khai chuẩn đầu ra cần có lộ trình phù hợp với thực trạng, trình độ ngoại ngữ của người học cũng như nhận thức của cán bộ giảng viên và sinh viên trong toàn trường (Ví dụ Sinh viên tốt nghiệp 2017 phải đạt TOEIC 450, tốt nghiệp 2018 đạt TOEIC 500…).

Ba là, cần có sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ giảng viên và nhân viên, cần huy động cả hệ thống chính trị trong Học viện để tuyên truyền về tính thiết yếu của việc sử dụng các loại bài thi nói trên trong đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học để tuyên truyền cho sinh viên và tham gia tổ chức thực hiện.

Bốn là, việc thực hiện chuẩn đầu ra cần phải tiến hành đồng bộ trong toàn Học viện để toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên. Nhà trường cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học; có kế hoạch đã cử giảng viên của bộ môn Tiếng Anh đi tập huấn giảng dạy tiếng Anh theo định hướng đề thi sẽ áp dụng, xây dựng và triển khai bài thi trên mạng máy tính; xây dựng bài giảng, xây dựng các bài kiểm tra học kỳ theo định hướng đề thi đã thống nhất áp dung tại Học viện.

Năm là, Học viện cần tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ sinh viên có cơ hội tham gia thi và lấy chứng chỉ , mở các lớp bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho các sinh viên có nhu cầu theo học, cấp học bổng khuyến khích những sinh viên suất xắc...

Sáu là, việc tuyên truyền về chuẩn đầu ra, ngoài việc phổ biến bằng văn bản, đăng thông tin trên website, Học viện cần tổ chức cho đội ngũ cố vấn học tập phổ biến đến các lớp sinh viên vào các buổi sinh hoạt lớp; tổ chức hội thảo về chuẩn đầu ra ngoại ngữ để nâng cao nhận thức của sinh viên Nhà trường về sự cần thiết áp dụng chuẩn đầu ra tin học ngoại ngữ bằng các bài thi quốc tế. Các tổ chức trong Học viện cũng tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người học. Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chuẩn đầu ra…

Bảy là, Nhà trường cũng nên đồng thời áp dụng áp dụng chuẩn ngoại ngữ đối với cán bộ giảng viên, để chính cán bộ, giảng viên sẽ trở thành những tấm gương sáng về học tập Ngoại ngữ để sinh viên noi theo.    

Cộng đồng ASEAN bắt đầu hoạt động từ cuôi năm 2015, sẽ có sự dịch chuyển lao động một cách tự do giữa các nước ASEAN. Để cạnh tranh bình đẳng với lực lượng lao động đến từ các quốc gia khác, ngay trên sân nhà, lao động Việt Nam nói chung, trong đó có sinh viên tốt nghiệp của Học viện phải đảm bảo được đào tạo để đáp ứng tốt nhu cầu lao động của một xã hội cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, việc xây dựng, công bố chuẩn đầu ra nói chung và chuẩn đầu ra Tiếng Anh là việc làm có ý nghĩa quan trọng, là một trong những tiêu chí và yêu cầu cần thiết đối với mỗi đơn vị đào tạo đại học trong hệ thống giáo dục, Tuy nhiên điều khó khăn hơn nhiều là việc thực hiện chuẩn đầu ra, điều này đòi hỏi sự nỗ lực đổi mới của mỗi sinh viên, mỗi giảng viên và của cả Học viện nhằm tăng cường cơ hội việc làm cho sinh viên, cũng chính là cách duy nhất để khẳng định vị thế và thương hiệu của Học viện trong hệ thống giáo dục của đất nước./.

             TS Lương Bá Phương, 

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

                          Học viện Báo chí và Tuyên Truyền

Học viện Báo chí & Tuyên truyền