Thứ sáu 15/12/2017 07:38 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên

11/05/2016 10:12

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các...

Chặng đường 10 năm “Trải nhiệm và hội nhập” trong đào tạo truyền thông tại Việt Nam

09/05/2016 10:05

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập, Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tổ chức hội thảo khoa học vào sáng ngày 12/5/2016 và Gala kỷ niệm vào tối cùng ngày.

Quan điểm triết học chính trị của lãnh tụ Ma-hát-ma Găng-đi và Chủ tịch Hồ Chí Minh

06/05/2016 13:55

Lãnh tụ M Găng-đi và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hai nhà lãnh đạo châu Á đã sử dụng hai chiến lược khác nhau để giải phóng nhân dân khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân. Lãnh tụ M. Găng-đi sử dụng phương thức đấu tranh bất...

Toàn văn Luật Báo chí

04/05/2016 09:32

Ngày 29/4/2016, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Báo chí đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

01/05/2016 12:42

Hôm nay (1-5), giai cấp công nhân Việt Nam và nhân dân lao động cả nước tưng bừng kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động-ngày hội của công nhân lao động trên toàn thế giới, ngày đoàn kết giai cấp công nhân với các phong trào cộng sản,...

Giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển ở nước ta hiện nay

28/04/2016 17:12

Đổi mới là tất yếu trong quá trình vận động của xã hội. Ngay từ năm 1986, Đảng ta đã đề xướng đường lối đổi mới, coi đổi mới là phương thức để phát triển đất nước ở tầm cao mới. Tuy nhiên, để quá trình đổi mới thành công,...

Tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh

25/04/2016 15:22

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất, người sáng lập và rèn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Suốt cuộc đời gắn bó cùng cách mạng Việt...

Tọa đàm khoa học: "Vốn xã hội - Tiếp cận mới đối với chính sách công"

21/04/2016 14:48

Sáng 21/4/2016, Khoa Triết học phối hợp cùng các khoa Kinh tế, Chính trị học, Xã hội học tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Vốn xã hội - Tiếp cận mới đối với chính sách công”.

Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

21/04/2016 14:26

Để góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay, một trong những nội dung quan trọng được khẳng định trong văn kiện Đại hội XII của Đảng là: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa,...

Bảo đảm quyền con người trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

19/04/2016 09:17

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp là một trong những đóng góp xuất sắc của Người vào lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trong đó, việc xác định đúng đắn vấn đề lợi ích dân tộc, đặt...

Những điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

13/04/2016 11:46

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25-6-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-9-2015. Luật được xây dựng và ban hành nhằm bảo đảm sự phù hợp của Luật...

Hội thảo về chủ đề “Mô hình phát triển kinh tế Hàn Quốc và áp dụng trong bối cảnh Việt Nam”

11/04/2016 15:00

Từ ngày 28/3 đến 01/4/2016, tại phòng Hội thảo tầng 8, nhà A1, Khoa Kinh tế và Khoa Chính trị học đã cùng phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo về chủ đề: “Mô hình phát triển kinh tế Hàn Quốc và áp dụng trong bối cảnh Việt nam” với...

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”

09/04/2016 16:48

Sau đây là thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”:

Những giải pháp nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo nước ta hiện nay

08/04/2016 11:35

Ở Việt Nam hiện nay, nâng cao văn hóa chính trị của người cán bộ lãnh đạo là một điều kiện, một biện pháp quan trọng để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và năng lực quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

06/04/2016 08:36

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là sự kiện quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt...