Thứ bảy 23/06/2018 15:12 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo dân tộc bằng văn hóa

04/10/2016 10:34

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xã hội trước khi giành được chính quyền. Đảng lãnh đạo bằng ngọn cờ dân tộc, dân chủ, với mục tiêu chính trị trùng hợp với mục tiêu văn hóa của dân tộc và đi tiên phong trong mục tiêu văn hóa ấy.

Giới thiệu sách mới: "Đối ngoại công chúng: Mô hình hoạt động của một số nước lớn trên thế giới và đề xuất đối với Việt Nam"

01/10/2016 10:59

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học do PGS, TS Phạm Minh Sơn, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm chủ nhiệm, được sự tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia...

Một số giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay

28/09/2016 11:09

Một trong những vấn đề bức xúc trong công tác xây dựng đảng hiện nay là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và...

Gặp gỡ và giao lưu ra mắt cuốn truyện cực ngắn “Chuyện kể trong thang máy” của PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh

23/09/2016 10:57

Sáng 22/9, tại Phòng họp Hội đồng Nhà A- Đại học Văn hóa Hà Nội đã diễn ra buổi gặp gỡ và giao lưu ra mắt cuốn truyện cực ngắn “Chuyện kể trong thang máy” của PGS,TS Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình xác lập mô hình tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước kiểu mới ở Việt Nam

20/09/2016 08:57

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, bằng việc thông qua bản Hiến pháp năm 1946, một mô hình tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm chính trị của đất...

Về vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng

13/09/2016 15:28

Tác động trực tiếp và mạnh nhất đối với đạo đức của cán bộ, đảng viên chính là mặt trái của quyền lực, khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền và mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Kết luận mới của luận án tiến sĩ: “Đổi mới chương trình phát Thanh thời sự của đài cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát đài cấp tỉnh khu vực Bắc bộ)

07/09/2016 10:46

1. Tên đề tài: Đổi mới chương trình phát Thanh thời sự của đài cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát đài cấp tỉnh khu vực Bắc bộ). 2. Ngành/chuyên ngành: Báo chí học 3. Mã số: 62 32 01 01 4. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Trường...

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là dân chủ và thực hành dân chủ

30/08/2016 14:10

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân chính là thể hiện tư tưởng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Đúng...

Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

29/08/2016 15:58

Tại Hội thảo khoa học quốc gia "Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn", GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài tham luận với tiêu đề:...

Tuyên ngôn Độc lập - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại

26/08/2016 08:54

Những ngày đầu tháng 8-1945, trong lúc tình thế cách mạng vô cùng gấp rút, Hồ Chí Minh lại đang bệnh nặng. Do đã được chuẩn bị từ trước, khi thời cơ đến, cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền của nhân dân cả nước lan nhanh và đã...

Thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta

18/08/2016 08:37

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những sự kiện nổi bật, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong lịch sử mấy nghìn năm...

Gắn lý luận với thực tiễn trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

09/08/2016 15:17

Qua 30 năm đổi mới, đội ngũ cán bộ, đảng viên mặc dù tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày càng cao của đất nước, trong đó có sự yếu kém về lý luận, không sâu sát...

Chủ nghĩa Mác và triết học Mác qua sự đánh giá của các học giả phương Tây

06/08/2016 20:46

Với bản chất cách mạng và khoa học, chủ nghĩa Mác nói chung và triết học Mác nói riêng tiếp tục đồng hành cùng với nhân loại ở thế kỷ XXI. Không ít các học giả tư sản nổi tiếng đã thừa nhận những giá trị ấy của chủ nghĩa...

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng theo quan điểm của V.I.Lênin

02/08/2016 14:54

Từ thực tế thăng trầm của các đảng cộng sản khi cầm quyền đã minh chứng rằng: những đảng cộng sản xây dựng mình thành đội tiền phong chiến đấu có tổ chức chặt chẽ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách khốc liệt, lãnh đạo cách mạng giành...

Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ công chức hiện nay

25/07/2016 13:17

Tại Đại hội XI, Đảng xác định một trong ba nội dung lớn để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới...Nâng cao chất lượng đội ngũ...